Богодухівська міська рада

Харківська область

Порядок доступу до публічної інформації в Богодухівській міській раді

 

УКРАЇНА

 

БОГОДУХІВСЬКА  МІСЬКА  РАДА

 

ХАРКІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

 

В И К О Н А В Ч И Й  К О М І Т Е Т

Р І Ш Е Н Н Я

 

22.09. 2022                                           Богодухів                                         №266

 

 

Про забезпечення доступу до публічної інформації

в Богодухівській міській раді  та її виконавчих органах

 

 

На виконання законів України «Про доступ до публічної інформації», «Про інформацію», «Про захист персональних даних», постанови Кабінету Міністрів України від 13 липня 2011 року №740 «Про затвердження граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію» в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 15.01.2020 №4, від 21 жовтня 2015 року №835 «Про затвердження Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних», від 21 листопада 2011 року №1277 «Питання системи обліку публічної інформації», керуючись Указом Президента України від 5 травня 2011 року №547 «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації», підпунктом 1 пункту б) статті 38, статтею 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (делеговані повноваження), виконком міської ради

 

В И Р І Ш И В:

1. Затвердити Порядок забезпечення доступу до публічної інформації у Богодухівській міській раді та її виконавчих органах (додаток 1).

2. Затвердити Перелік відповідальних осіб за забезпечення доступу до публічної інформації та оприлюднення публічної інформації у формі відкритих даних у Богодухівській міській раді та її виконавчих органах (додаток 2).

3. Затвердити перелік наборів даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних, розпорядником яких є Богодухівська міська рада та її виконавчі органи (додаток 3).

4. Затвердити форму бланку запиту на інформацію (додаток 4).

5. Затвердити норми витрат на копіювання або друк копій документів, що надаються за запитом на інформацію (додаток 5).

6. Затвердити форму журналу реєстрації інформаційних запитів на публічну інформацію (додаток 6)

7.   Рішення виконавчого комітету від 29.04.2021 №155 «Про забезпечення доступу до публічної інформації в Богодухівській міській раді та її виконавчих органах» вважати таким, що втратило чинність.

8. Координацію роботи щодо виконання цього рішення покласти на керуючого справами виконавчого комітету Аллу Щербак.

 

 

Богодухівський міський голова                             Володимир БЄЛИЙ

 

 

Погоджено:

 

Керуючий справами виконкому міської ради                                                А.Щербак

 

Начальник відділу правового забезпечення та управління

персоналом  виконавчого комітету міської ради                                            М.Аліксейчик

 

 

 

 

 

Додаток 1

до рішення виконавчого комітету 

від 22.09.2022  № 266

 

Порядок доступу до публічної інформації

в Богодухівській міській раді та її виконавчих органах

 

I. Загальні положення

 

1. Метою створення Порядку доступу до публічної інформації в Богодухівській міській раді та її виконавчих органах (далі – Порядок) є забезпечення права кожного на доступ до інформації, що знаходиться у володінні Богодухівської міської ради та її виконавчих органів, та інформації, що становить суспільний інтерес.

2. Підставою для створення Порядку доступу до публічної інформації, що знаходиться в розпорядженні Богодухівської міської ради та її виконавчих органів є Закон України "Про доступ до публічної інформації"  (далі – Закон). У Порядку терміни вживаються у значенні, наведеному у Законі України «Про доступ до публічної інформації».

3. Публічна інформація, розпорядником якої є Богодухівська міська рада та її виконавчі органи, – це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання Богодухівською міською радою, її виконавчим комітетом, виконавчими органами ради та Богодухівським міським головою, своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у їх володінні. Публічна інформація є відкритою, крім випадків встановлених законом.

4. Спеціальним уповноваженим  підрозділом з питань надання доступу до публічної інформації (надання публічної інформації) є Відділ інформаційних технологій та масових комунікацій виконавчого комітету Богодухівської міської ради (далі – Відділ).

5. Відділ відповідальний за опрацювання, систематизацію, аналіз та контроль щодо задоволення запиту на інформацію, надання консультацій під час оформлення запиту, а також за оприлюднення інформації, передбаченої цим Порядком.

ІІ. Порядок доступу до інформації

 

1. Доступ до публічної інформації, що перебуває у володінні Богодухівської міської ради та її виконавчих органів та Богодухівського міського голови, забезпечується шляхом:

1) її систематичного та оперативного оприлюднення на офіційному веб-сайті Богодухівської міської ради https://bogoduhivska-gromada.gov.ua та/або на єдиному державному веб-порталі відкритих даних, в офіційних друкованих виданнях, на інформаційних стендах та будь-яким іншим способом;

2) надання інформації за запитами на інформацію.

2. Публічною інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна інформація, таємна інформація та службова інформація.

Обмеження доступу до інформації здійснюється відповідно до законодавства.

3. Інформація з обмеженим доступом (конфіденційна, таємна, службова) має надаватися розпорядником інформації,  якщо він правомірно оприлюднив її раніше.

4. Інформація з обмеженим доступом має надаватися розпорядником інформації, якщо немає законних підстав для обмеження у доступі до такої інформації, які існували раніше.

5. Не може бути обмежено доступ до інформації про розпорядження бюджетними  коштами, володіння, користування чи розпорядження комунальним майном, у тому числі до копій відповідних документів,  умови отримання цих коштів чи майна, прізвища,  імена, по батькові фізичних осіб та найменування юридичних осіб, які отримали ці кошти або майно.

6. Обмеженню доступу підлягає інформація, а не документ. Якщо документ містить інформацію з обмеженим доступом, для ознайомлення надається інформація, доступ до якої необмежений. Обмеження доступу до інформації у кожному випадку відбувається тільки після застосування «трискладового тесту» (перевірки наявності сукупності трьох критеріїв, передбачених ч. 2 ст. 6 Закону «Про доступ до публічної інформації).

7. Перелік відомостей, що становлять службову інформацію, не може бути обмеженим у доступі.

8. Питання оприлюднення публічної інформації з обмеженим доступом, а також надання такої інформації за запитами фізичних та юридичних осіб вирішується у кожному випадку окремо.

 

ІІІ. Доступ до інформації про особу

 

1. Кожна особа має право:

1) знати у період збирання інформації, але до початку її використання, які  відомості про неї та з якою метою збираються, як, ким і з якою метою вони  використовуються, передаються чи поширюються, крім випадків, встановлених законом;

2) доступу до інформації про неї, яка збирається та зберігається;

3) вимагати виправлення неточної, неповної, застарілої інформації про себе,  знищення інформації про себе, збирання, використання чи зберігання якої здійснюється  з  порушенням  вимог закону;

4) на ознайомлення за рішенням суду з інформацією про інших осіб, якщо це необхідно для реалізації та захисту прав та законних інтересів;

5) на відшкодування шкоди у разі розкриття інформації про цю особу з порушенням вимог, визначених законом.

2. Обсяг інформації про особу, що збирається, зберігається і використовується  розпорядниками інформації, має бути максимально обмеженим і використовуватися лише з метою та у спосіб, визначений законом.

3. Розпорядники  інформації,  які  володіють  інформацією про особу, зобов'язані:

1) надавати її безперешкодно і безкоштовно на вимогу осіб, яких вона стосується, крім випадків, передбачених законом;

2) використовувати її лише з метою та у спосіб, визначений законом;

3) вживати заходів щодо унеможливлення несанкціонованого доступу до неї інших осіб;

4) виправляти неточну та застарілу інформацію про особу самостійно або на вимогу осіб, яких вона стосується.

4. Зберігання інформації про особу не повинно тривати  довше, ніж це необхідно  для досягнення мети, задля якої ця інформація збиралася.

5. Відмова особі в доступі до інформації про неї, приховування, незаконне  збирання, використання, зберігання чи поширення інформації можуть бути оскаржені.

 

IV.Публічна інформація у формі відкритих даних

 

1. Публічна інформація у формі відкритих даних – це публічна інформація у форматі, що дозволяє її автоматизоване оброблення електронними засобами, вільний та безоплатний доступ до неї, а також її подальше використання.

2. Відповідальні особи за забезпечення доступу до публічної інформації та оприлюднення публічної інформації у формі відкритих даних у Богодухівській міській раді та її виконавчих органах (додаток 2) зобов’язані надавати публічну інформацію у формі відкритих даних на запит, оприлюднювати і регулярно оновлювати її.

3. Публічна інформація у формі відкритих даних є дозволеною для її подальшого вільного використання та поширення.

4. Посадові та службові особи не підлягають юридичній відповідальності, незважаючи на порушення своїх обов'язків, за розголошення інформації про правопорушення або відомостей, що стосуються серйозної загрози здоров'ю чи безпеці громадян, довкіллю, якщо особа при цьому керувалася добрими намірами та мала обґрунтоване переконання, що інформація є достовірною, а також містить докази правопорушення або стосується істотної загрози здоров'ю чи безпеці громадян, довкіллю.

 

V. Відносини у сфері доступу до публічної інформації

 

1. Суб’єктами відносин у сфері доступу до публічної інформації у Богодухівській міській раді та її виконавчих органах є:

1) запитувачі інформації – фізичні, юридичні особи, об’єднання громадян без статусу юридичної особи, крім суб’єктів владних повноважень.

2) розпорядники інформації – Богодухівська міська рада та її виконавчі органи.

3) відділ інформаційних технологій та масових комунікацій як спеціальний уповноважений  підрозділ з питань надання доступу до публічної інформації та відповідальні особи за забезпечення доступу до публічної інформації та оприлюднення публічної інформації у формі відкритих даних у Богодухівській міській раді та її виконавчих органах (додаток 2).

2. Оприлюдненню підлягає наступна інформація, що знаходиться у володінні Богодухівської міської ради та її виконавчих органів:

- інформація про міську раду та її виконавчий комітет (організаційна структура, цілі, повноваження, основні завдання, фінансові ресурси);

- проекти рішень міської ради та її виконавчого комітету, що підлягають обговоренню, рішення міської ради та виконавчого комітету, розпорядження міського голови (крім внутрішньоорганізіційних);

- порядок доступу до публічної інформації (порядок складання та подання запиту на публічну інформацію, порядок оскарження рішень розпорядників інформації, система обліку і види інформації, що знаходиться в міській раді та виконавчому комітеті);

- регламент міської ради, виконкому міської ради;

- порядки денного засідань міської ради та її виконавчого комітету;

-інформація про депутатів міської ради та керівників виконавчого комітету;

- графік прийому громадян депутатами міської ради, керівництвом міської ради та її виконавчих органів;

- перелік підприємств, організацій, установ, які знаходяться в сфері управління міської ради;

- перелік наборів даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних

- інша інформація про діяльність Богодухівської міської ради, її виконавчого комітету, яка є обов’язковою для оприлюднення відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації».

3. Терміни оприлюднення публічної інформації:

- інформація, яка підлягає оприлюдненню, публікується не пізніше 5 робочих днів з дня затвердження (прийняття) документа, що містить публічну інформацію;

- проекти нормативно-правових актів, рішень міської ради, виконавчого комітету оприлюднюються не пізніше, ніж за 10 робочих днів до дати їх розгляду з метою прийняття;

- невідкладному оприлюдненню підлягає будь-яка інформація про факти, що загрожують життю, здоров'ю та/або майну осіб, і про заходи, які застосовуються у зв'язку з цим.

4. Виконавчі органи ради (структурні підрозділи), комунальні підприємства та установи Богодухівської міської територіальної громади передають в електронному вигляді інформацію, обов’язковість розміщення та оновлення якої визначена Законом, до Відділу, який розміщує дану інформацію на офіційному веб-сайті міської ради та/або на єдиному державному порталі відкритих даних.

Відділ протягом двох робочих днів забезпечує публікацію рішень Богодухівської  міської ради, її виконавчого комітету на офіційному веб-сайті міської ради.

Електронні копії проєктів рішень, що підлягають обговоренню, передаються до Відділу структурним підрозділом, відповідальним за підготовку рішення,  не пізніш ніж за дванадцять робочих днів до дати їх розгляду з метою прийняття.

 

VI. Доступ до інформації за інформаційним запитом

 

1. Запит на інформацію – це прохання особи до розпорядника надати публічну інформацію, що знаходиться у його володінні.

2. Діловодство за запитами на інформацію (далі – Запити) у Богодухівській міській раді здійснюється окремо від інших видів діловодства Відділом інформаційних технологій та масових комунікацій виконавчого комітету Богодухівської міської ради.

3. Інформація на запит надається безкоштовно. При наданні особі інформації про себе та інформації, що становить суспільний інтерес, плата за копіювання та друк не стягується.

4. У разі, якщо задоволення запиту на інформацію передбачає виготовлення копій  документів обсягом більш як десять сторінок, запитувач зобов'язаний відшкодувати фактичні витрати на копіювання та друк. Розмір фактичних витрат визначається в межах граничних норм, встановлених Кабінетом Міністрів України (додаток 5).

5. Всі запити, що стосуються надання публічної інформації, отриманої або створеної в процесі виконання Богодухівською міською радою та її виконавчими органами повноважень, передбачених чинним законодавством, підлягають обов’язковій реєстрації у Відділі у відповідному журналі (додаток 6).

6. Запити щодо надання публічної інформації можуть бути подані до Богодухівської міської ради через Відділ в письмовій формі, по телефону, факсом, електронною поштою за вибором запитувача, якщо у такій кореспонденції зазначено, що це запит на інформацію.

7. Особі, яка виявила бажання отримати публічну інформацію на особистому прийомі, надається можливість викласти своє прохання у письмовій формі, шляхом заповнення відповідної форми запиту на інформацію.

8. Письмові запити щодо надання публічної інформації складаються у довільній формі, але обов’язково мають містити:

1) ім’я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв’язку, якщо такий є;

2) загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;

3) підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі.

9. З метою спрощення процедури оформлення письмових запитів на інформацію особа може подавати запит шляхом заповнення відповідної форми запиту на інформацію (додаток 4), яку можна отримати у Відділі та на офіційному веб-сайті Богодухівської міської ради.

10. У разі якщо з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, його має оформти працівник Відділу, обов’язково зазначивши у запиті своє ім’я, контактний телефон, та надати копію запиту особі, яка його подала.

 

11. Строки розгляду запитів на інформацію:

1) відповідь на запит на інформацію надається запитувачу не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту.

2) у разі якщо запит на інформацію стосується інформації,  необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статися і загрожують безпеці громадян, відповідь на який має бути надана не пізніше 48 годин з дня його отримання, вказаний запит негайно перевіряється щодо його обґрунтованості та об’єктивності обставин, викладених у запиті. У разі визначення терміновості запиту необґрунтованою він розглядається у загальному порядку та у відповіді запитувачу окремо зазначаються підстави прийняття такого рішення.

3) У разі якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, або запитувана інформація знаходиться у володінні різних виконавчих органів міської ради, а також для її узагальнення, підготовки повної та обґрунтованої відповіді треба використати значну кількість часу, Відділ може продовжити строк розгляду запиту до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку Відділ повідомляє запитувача в письмовій формі не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту.

12. Відповідальність за достовірність даних та інформації, наведеної у запиті щодо надання публічної інформації, несе запитувач.

13. У разі, якщо запит на отримання публічної інформації, окрім вимоги щодо надання інформації містить ще й інші питання, то такі звернення (запити) передаються до Відділу документообігу, контролю та організаційної роботи для реєстрації та подальшого розгляду відповідно до Закону України «Про звернення громадян».

 

VII. Процес опрацювання запитів щодо надання публічної інформації

 

1. Прийом та первинна обробка запитів на інформацію.

1) Запити щодо надання публічної інформації приймаються у робочі дні протягом робочого часу (з понеділка по четвер – з 8:00 до 17:00, у п’ятницю – з 8:00 до 15:45) в приміщенні Богодухівської міської ради за адресою: Харківська область, м.Богодухів, пл.Соборності, 2. Запити щодо надання публічної інформації у телефонному режимі, у письмовій чи усній формі, що подаються особисто, не приймаються протягом обідньої перерви (з 12:00 до 12:45).

2) Письмові запити щодо надання публічної інформації, надіслані поштою, реєструються  Відділом та невідкладно передаються на візування керівництву. Після відповідної візи керівництва запит опрацьовується Відділом разом із залученням відповідних підрозділів.

3) У випадку, якщо запит містить суперечливі положення, які не дозволяють однозначно ідентифікувати запит як такий, що підпадає під дію Закону України «Про доступ до публічної інформації», на будь-якій стадії прийому та реєстрації  такого запиту залучаються працівники Відділу правового забезпечення та управління персоналом  для невідкладного надання правової допомоги в ідентифікації документа.

4) З метою запобігання розголошенню конфіденційної інформації про особу запитувач подає запит про себе тільки в письмовій формі особисто чи через уповноважену ним особу, якщо ці повноваження оформлені відповідно до чинного законодавства.

5) Якщо запит про особу подає уповноважена ним особа, до запиту додаються копії документів, які підтверджують її повноваження відповідно до чинного законодавства.

 

 2. Процес реєстрації та обліку запитів щодо надання публічної інформації

1) Реєстрації підлягають усі отримані запити щодо надання публічної інформації.

2) Запити щодо надання публічної інформації отримують реєстраційну дату надходження. Запити щодо надання публічної інформації, які надійшли після закінчення робочого часу, отримують реєстраційну дату надходження наступного робочого дня за фактичним днем надходження.

3) На прохання заявника, який особисто подав запит щодо надання публічної інформації,  працівники Відділу проставляють штамп з реєстраційним номером на другому друкованому екземплярі запиту, який запитувач залишає собі (у разі його стовідсотковій автентичності першому екземпляру запиту).

 

 3. Процес розгляду запитів щодо надання публічної інформації

1) Розгляд запитів щодо надання публічної інформації та накладення резолюцій із дорученнями на підготовку проєкту відповіді запитувачу здійснює Відділ. Резолюцію з дорученням на підготовку проєкту відповіді накладає міський голова, а у разі його відсутності один із заступників міського голови.

2) Резолюція оформлюється протягом трьох робочих годин з часу реєстрації запиту.

3) Після оформлення резолюції запит щодо надання публічної інформації протягом двох годин передається Відділу.

4) Попередній розгляд запитів, що відповідають вимогам частини 5 статті 19 Закону, продовжується Відділом шляхом встановлення повного переліку та обсягу публічної інформації, документів, які запитуються, та визначення профільних структурних підрозділів, в яких вони зберігаються (можуть зберігатися).  

5) Попередній розгляд запитів завершується передачею (пересиланням) копії запиту із супровідною запискою-вимогою з описом його змісту в профільний структурний підрозділ – особі, що здійснює в ньому діловодство. Особа, яка здійснює діловодство в кожному структурному підрозділі, повинна опрацювати записку-вимогу в день її отримання та надати запитувану інформацію Відділу, документи, наявні в її підрозділі (незалежно від їхнього статусу), негайно, але не пізніше робочого дня, наступного за отриманням записки-вимоги. Перелік наданої інформації засвідчується підписом керівника структурного підрозділу. За наявності хоча б  у частини запитуваної інформації статусу інформації з обмеженим доступом особа, що здійснює діловодство в профільному структурному підрозділі, має про це повідомити працівника Відділу, відповідального за опрацювання запиту, та його керівника.

6) Відділ розглядає запит та готує проєкт відповіді згідно з інформацією, наданою профільними структурними підрозділами.

7) Проєкти відповідей подаються на підпис у двох примірниках. До проєкту відповіді, у разі необхідності, додаються копії документів (як до першого, так і до другого примірників).

8) Термін підготовки проєкту відповіді на запит не може перевищувати трьох робочих днів.

9) У разі, якщо запит стосується сфери повноважень декількох структурних підрозділів, відповідальним за підготовку проєкту відповіді запитувачу є Відділ, який узагальнює інформацію.

10) Відповіддю на запит є лист Відділу, адресований запитувачеві, складений за підсумками розгляду запиту. Відповідь може містити всю запитувану інформацію, її частину, відмову в задоволенні запиту повністю або частково. Відповідь має цілком відповідати суті запиту, щодо кожної з частин запитуваної інформації в ній має міститися відповідна інформація або мотивована відмова в її наданні.

11) При наданні відповіді запитувачу на електронну адресу лист за керівника Відділу  та копії документів скануються та відправляються електронною поштою у форматі «PDF».

 

4. Відмова та відстрочка в задоволенні запиту на інформацію.

Богодухівська міська рада та її виконавчі органи як розпорядники інформації мають право відмовити у задоволенні запиту в таких випадках:

1) якщо Богодухівська міська рада та її виконавчі органи не володіють і не зобов'язані відповідно до їх компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит.

2) якщо інформація, щодо якої зроблено запит, належить до категорії інформації з обмеженим доступом відповідно до законодавства.

3) особа, яка подала запит на інформацію, не оплатила передбачені законодавством фактичні витрати, пов’язані з копіюванням і друком.

4) не дотримано вимог до запиту на інформацію, передбачених п.8 розділу VІ цього Порядку.

5) відповідь про те, що інформація може бути одержана із загальнодоступних джерел, або відповідь не по суті запиту не допускається.

6) У разі, якщо Богодухівська міська рада та її виконавчі органи не володіють запитуваною інформацією, але їм відомо про належного розпорядника запитуваної інформації, цей запит в строк не більше п'яти робочих днів з дня його отримання направляється Відділом належному розпоряднику інформації з одночасним повідомленням про це запитувача. Відлік строку розгляду запиту на інформацію у такому разі починається з дня отримання запиту належним розпорядником.

7) Відмова у задоволенні запиту на інформації надається запитувачу у письмовій формі із зазначенням:

- прізвища, ім’я, по батькові та посаду особи, відповідальної за розгляд запиту;

- дату відмови;

- мотивовану підставу відмови;

- порядок оскарження відмови;

- підпис;

8) Відстрочка в задоволенні запиту на інформацію допускається у разі, якщо запитувана інформація не може бути надана для ознайомлення у передбачені законодавством строки у разі настання обставин непереборної сили. Рішення про відстрочку доводиться до відома запитувача у письмовій формі з роз’ясненням порядку оскарження прийнятого рішення із зазначенням:

- прізвища, ім’я, по батькові та посаду особи, відповідальної за розгляд запиту;

- дату надсилання або вручення повідомлення про відстрочку;

- причини, у зв’язку з якими запит на інформацію не може бути задоволений у встановлений законодавством строк;

- строк, у який буде задоволено запит;

- підпис.

9) Якщо протягом п'яти робочих днів з дня отримання запиту надійшов лист запитувача з проханням не розглядати його запит, відповідальний виконавець за дорученням керівництва зупиняє подальший розгляд цього запиту. У такому випадку відповідь не надається, що відображається у журналі реєстрації.

10) Запити на інформацію від одного і того ж запитувача щодо надання однієї і тої самої інформації повторно не розглядаються, якщо перший запит розглянуто і відповідь на нього надано. У такому випадку Відділ на адресу запитувача направляє відповідь про результати розгляду попереднього запиту та, у разі необхідності, копію відповіді на попередній запит.

 

VIII. Процес контролю за дотриманням термінів розгляду запитів

 

1. Відділ здійснює контроль за дотриманням термінів розгляду запитів та підготовки інформації на запити структурними підрозділами та комунальними підприємствами.

2. Відповідальність за надання за запитами недостовірної чи неповної інформації, з порушенням встановлених строків або інших вимог закону в сфері доступу до публічної інформації несуть працівники Відділу, структурні підрозділи Богодухівської міської ради та її виконавчих органів, керівники комунальних підприємств, які відповідальні за надання Відділу інформації, згідно з чинним законодавством.

3. З метою забезпечення своєчасного виконання та розгляду запитів посадові особи Відділу зобов'язані:

1) попереджати відповідальних виконавців про закінчення строку надання інформації для підготовки відповіді на запит не пізніше дня, який передує останньому дню розгляду запиту;

2) направляти відповідальним виконавцям нагадування на паперових носіях у випадках, якщо до кінця дня надання відповіді до Відділу не передані всі документи щодо розгляду та надання відповіді на запит;

3) з метою попередження порушень строків розгляду Запитів та інших недоліків у цій роботі посадовими особами Відділу здійснюється аналіз:

- щоденно - стану виконавської дисципліни з розгляду запитів;

- щоквартально – стану роботи із запитами та надаються службові записки керівництву з пропозиціями щодо вдосконалення роботи у цьому напрямі.

4. У разі порушення термінів, вказаних у п.11 розділу VI, п.3 розділу VIІ цього Порядку,  Відділ невідкладно інформує міського голову або одного з його заступників для вжиття відповідних заходів.

 

IX. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядника інформації

 

          Рішення, дії чи бездіяльність Богодухівської міської ради та її виконавчих органів, як розпорядника інформації, можуть бути оскаржені у порядку, визначеному розділом V Закону України «Про доступ до публічної інформації».

 

X. Облік і формування справ, їх зберігання

 

 1. Оригінали запитів, документів, пов’язаних із їх опрацюванням (витребувані з профільного структурного підрозділу первинні документи, записки-вимоги про їх надання (за наявності), службові записки щодо надання інформації з обмеженим доступом запитувачеві (за наявності), копії відповідей на запити (у випадках, визначених Порядком, - й оригінали)  формуються Відділом у справи.

    2. Відділ забезпечує зберігання Запитів.

    3. Строк зберігання документів за запитами визначається переліками документів і номенклатурами справ та вимогами чинного законодавства.

 

 

 

Керуючий справами виконавчого комітету

Богодухівської міської ради                                             Алла ЩЕРБАК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2

до рішення виконавчого комітету  від 22.09.2022  № 266

 

 

Перелік

відповідальних осіб за забезпечення доступу до публічної інформації

та оприлюднення публічної інформації у формі відкритих даних у Богодухівській міській раді та її виконавчих органах

 

1. Визначити у Богодухівській міській раді та її виконавчих органах відповідальними:

1) за реєстрацію запитів на інформацію, а також надання консультацій під час подання інформаційного запиту в усному або паперовому вигляді, на електрону адресу Богодухівської міської ради – Відділ інформаційних технологій та масових комунікацій виконавчого комітету Богодухівської міської ради;

2) за контроль за задоволенням запиту на інформацію  - Відділ інформаційних технологій та масових комунікацій виконавчого комітету Богодухівської міської ради;

3) за безпосереднє опрацювання, надання інформації та підготовку відповіді на запит – керівників відповідних структурних підрозділів виконавчого комітету Богодухівської міської ради та інших виконавчих органів міської ради;

4) за розміщення публічної інформації на офіційному веб-сайті Богодухівської міської ради - Відділ інформаційних технологій та масових комунікацій виконавчого комітету Богодухівської міської ради.

2. Визначити керівників - розпорядників публічної інформації відповідальними за організацію доступу до публічної інформації, що перебуває у їх володінні.

3. Визначити відповідальними  за підготовку для оприлюднення публічної інформації у формі відкритих даних:

 

            № з/п

Інформація, що підлягає оприлюдненню у формі відкритих даних

Структурний підрозділ Богодухівської міської ради та її виконавчих органів 

Відповідальні розпорядники публічної інформації

1.

Містобудівна документація.

Інфраструктура.

 

 

 

Відділ житлово-комунального

господарства, комунальної власності, містобудування

та архітектури

Богодухівської міської ради

Юлія Івах

2.

Громадський транспорт

Відомості про транспортні засоби, які обслуговують пасажирські автобусні маршрути перевезення (кількість транспортних засобів на кожному маршруті, марка, модель, державний номер, пасажиромісткість).

Дані про місце розміщення зупинок пасажирського автомобільного  транспорту.

Дані про паркування, у тому числі про розміщення майданчиків, їх операторів, обладнання та функціонування..

Перелік перевізників, що надають послуги пасажирського автомобільного транспорту, та маршрутів перевезення.

Розклад руху громадського транспорту.

Відділу економічного розвитку

виконавчого комітету Богодухівської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

Ірина Телешенко

3.

Екологія.

Дані про зелені насадження, що підлягають видаленню, відповідно до виданих актів обстеження зелених насаджень.

Результати радіаційного контролю.

Відділ житлово-комунального

господарства, комунальної власності, містобудування

та архітектури

Богодухівської міської ради

 Юлія Івах

4.

Освіта.

Дані про педагогічних працівників закладів освіти.

Дані про черги дітей у заклади дошкільної освіти.

Перелік закладів дошкільної, загальної середньої, позашкільної освіти і статистична інформація щодо них.

Території обслуговування закладів.

Управління освіти, молоді та спорту Богодухівської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

Ольга Рубаник

5.

Охорона здоров’я.

Відомості про лікарські засоби/препарати, придбані за бюджетні кошти, відомості про розподілення таких ліків між закладами охорони здоров’я та їх залишки в кожному з них.

Дані про медичне обладнання комунальних закладів охорони здоров’я.

Дані про медичних працівників закладів охорони здоров’я.

Перелік та місцезнаходження комунальних закладів охорони здоров’я, які забезпечені обладнанням гінекологічним, мамологічним, що пристосоване до потреб осіб з інвалідністю з урахуванням особливостей їх пересування.

Комунальне некомерційне підприємство Богодухівська центральна районна лікарня Богодухівської міської ради Харківської області

 

Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико- санітарної допомоги Богодухівської міської ради Харківської області

Микола Грищенко

 

 

 

 

 

 

 

Віталій Прошутя

6.

Торгівля.

Відомості про схеми розміщення засобів сезонної торгівлі.

Відомості про ярмарки (строк проведення, місце, кількість місць, вартість місць), організаторів ярмарків, договори, укладені з організаторами таких ярмарків.

Дані про об’єкти та засоби торгівлі (пересувна, сезонна та інші).

Відділу економічного розвитку

виконавчого комітету Богодухівської міської ради

 

 

 

 

Ірина Телешенко

7.

Бюджет і фінанси.

Звіти про виконання паспортів бюджетних програм місцевого бюджету.

Паспорти бюджетних програм місцевого бюджету.

Перелік бюджетних програм.

Перелік інвестиційних договорів, додатків, додаткових угод та інших матеріалів до них, умов.

Перелік розпорядників бюджетних коштів.

Перелік укладених договорів (укладені договори, інші правочини, додатки, додаткові угоди та інші матеріали до них)

Перелік цільових програм.

Надходження і використання благодійної допомоги.

Реєстр боргових зобов’язань суб’єктів господарювання комунальної власності територіальної громади.

Відділ фінансів Богодухівської міської ради

 

Відділ бухгалтерського обліку

та звітності виконавчого комітету Богодухівської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Олександр Ковальов

 

 

Антоніна Хворост

8.

Комунальна власність.

Актуальні списки власників/орендарів місцевих земельних ділянок.

Перелік земельних ділянок, що пропонуються для здійснення забудови.

Перелік незадіяних земельних ділянок і майнових об’єктів (приміщень) комунальної форми власності, які можуть бути передані в користування.

 

Перелік об’єктів комунальної власності.

Перелік об’єктів комунальної власності, що передані в оренду чи інше право користування (з даними про умови передачі об’єктів в оренду).

Перелік об’єктів комунальної власності, які підлягають приватизації.

Планові та фактичні показники сплати за договорами оренди комунальної власності, розміщення тимчасових споруд, розміщення рекламних засобів.

Черга на отримання земельних ділянок із земель комунальної власності.

Відділ земельних відносин та захисту довкілля виконавчого комітету

Богодухівської міської ради

 

 

 

Відділ житлово-комунального

господарства, комунальної власності, містобудування

та архітектури виконавчого комітету

Богодухівської міської ради

 

 

 

 

Олена Церковна

 

 

 

 

 

 

 

Юлія Івах

9.

Міська рада.

Дані про депутатів міської ради, у тому числі контактні дані та графік прийому. Поіменні результати голосування депутатів на пленарних засіданнях Богодухівської міської ради

Протоколи засідань ради

 

Секретар Богодухівської міської ради

 

 

Рамаз Гамбарашвілі

10.

Участь громадськості.

Дані про електронні петиції, у тому числі, осіб, що їх підписали, та результати розгляду.

 

 

 

Дані про надходження звернень

Відділ інформаційних технологій та масових комунікацій виконавчого комітету Богодухівскої міської ради

 

Відділ документообігу, контролю та організаційної роботи виконавчого комітету Богодухівської міської ради

 

Юлія Кудленок

 

 

 

 

 

Наталія Явтушенко

11.

Дані про надані адміністративні послуги.

Відділ «Центр надання

адміністративних послуг» виконавчого комітету міської ради

Ольга Кириченко

 

Керуючий справами виконавчого комітету

Богодухівської міської ради                                             Алла ЩЕРБАК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 5

до рішення виконавчого комітету

                                                                       від 22.09.2022  № 266

 

НОРМИ

витрат на копіювання або друк копій документів,

що надаються за запитом на інформацію

 

Послуга, що надається

Норми витрат

Копіювання або друк копій документів формату А4 та меншого розміру (в тому числі двосторонній друк)

 

0,15 відсотка розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб за виготовлення однієї сторінки

Копіювання або друк копій документів формату А3 та більшого розміру (в тому числі двосторонній друк)

 

0,2 відсотка розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб за виготовлення однієї сторінки

Копіювання або друк копій документів будь-якого формату, якщо в документах поряд з відкритою інформацією міститься інформація з обмеженим доступом, що потребує її відокремлення, приховування тощо (в тому числі двосторонній друк)

 

0,4 відсотка розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб за виготовлення однієї сторінки

Примітка. 1. Розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб за виготовлення однієї сторінки встановлюється на дату копіювання або друку копій документів.

2. Норми застосовуються під час копіювання або друку копій документів, що надаються за запитом на інформацію понад 10 сторінок.

 

 

Керуючий справами виконавчого комітету

Богодухівської міської ради                                             Алла ЩЕРБАК

 

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь