Богодухівська міська рада

Харківська область

КП "Шарівкаблагоустрій"

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО

 «Шарівкаблагоустрій»

Богодухівської міської ради

 

 

Керівник

 

ПОВЗИК Анатолій Михайлович

 

Адреса

смт.Шарівка,

 вул. Ємця,6, Богодухівський район, Харківська області,   62153

 

Номер телефону

 

-

 

Електронна адреса

 

sharovkablagoystriy@ukr.net

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням Богодухівської міської ради від 14.07.2021  № ____-VIII

XI сесія VIII скликання

 

 

 

 

 

 

 

 

СТАТУТ

 

КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ШАРІВКАБЛАГОУСТРІЙ»  БОГОДУХІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Богодухів

 

2021 рік

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1. КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ШАРІВКАБЛАГОУСТРІЙ»  БОГОДУХІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ, (далі за текстом – Підприємство) створено Богодухівською міською територіальною громадою на базі КП «ШАРІВКАБЛАГОУСТРІЙ»  ШАРІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ, є правонаступником усіх його прав та обов'язків. Підприємство є власністю територіальної громади міста Богодухова, його діяльність спрямовано на задоволення громадських потреб шляхом здійснення самостійної господарської діяльності.

Підприємство створено відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні".

1.2. Власником Підприємства є Богодухівська  міська територіальна громада   в особі Богодухівської міської ради (далі – Власник).

1.3. Уповноважений орган управління діяльністю Підприємства – Богодухівська міська рада Харківської області.

 

      1.4.Найменування підприємства:

      1.4.1. Повне: КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО   «ШАРІВКАБЛАГОУСТРІЙ»  БОГОДУХІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ.

       1.4.2. Скорочене: КП «ШАРІВКАБЛАГОУСТРІЙ» .

       1.5. Підприємство є комунальним унітарним комерційним підприємством.

       1.6. Підприємство здійснює свою діяльність на принципах комерційного розрахунку та власного комерційного ризику, вільного найму працівників.

       1.7. Юридична адреса Підприємства:

вул. Ємця,6, смт.Шарівка,  Богодухівського району Харківської області,   62153.

 

2. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ПІДПРИЄМСТВА

2.1. Підприємство є юридичною особою публічного права. Підприємство набуває прав юридичної особи з моменту державної реєстрації у встановленому законом порядку.

2.2. Підприємство має відокремлене майно, яке передане йому на праві господарського відання, самостійний баланс, розрахунковий (поточний), валютний та інші рахунки в установах банків, фірмові бланки, штамп та печатку зі своїм найменуванням та кодом під яким Підприємство обліковується в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України. Підприємство може мати емблему та товарний знак, які реєструються у відповідності до чинного законодавства.

2.3. Підприємство у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, указами та розпорядженнями Президента України, постановами та розпорядженнями Кабінету Міністрів України, рішеннями Засновника, Уповноваженого органу управління, а також іншими нормативними актами та цим Статутом.

2.4. Підприємство від свого імені виступає у господарських, цивільних та адміністративних правовідносинах з юридичними та фізичними особами, набуває майнових прав та несе обов’язки, виступає позивачем та відповідачем у судах загальної юрисдикції, господарському та адміністративному судах, несе відповідальність за результатами своєї господарської діяльності.

2.5. Підприємство не відповідає по зобов'язаннях Засновника, а останні не відповідають по зобов'язаннях Підприємства.

 

3. МЕТА І ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

 

3.1. Мета створення Підприємства.

3.1.1. Здійснення діяльності, спрямованої на забезпечення раціонального і ефективного використання земельних, водних, лісових та інших природних ресурсів населених пунктів Богодухівської міської територіальної громади, надання комунальних та інших послуг населенню й отримання прибутку за рахунок задоволення потреб споживчого ринку у його продукції та послугах на основі ефективного використання виробничого і фінансового потенціалу.

3.1.2. Організація та розвиток лісового господарства, лісозаготівель, переробки деревини, виробництва товарів народного споживання, ведення підсобного сільського господарства, заготівля лісосировинних ресурсів, впровадження нових організаційних форм господарювання, забезпечення найбільш раціональної розробки і використання за призначенням деревини одержуваної від рубок.

3.1.3 Забезпечення твердим паливом комунальних установ населених пунктів Богодухівської міської територіальної громади.

3.1.4. Задоволення потреб у його послугах (роботах, товарах) та реалізації на основі отриманого прибутку інтересів територіальної Богодухівської міської територіальної громади, а також економічних та соціальних інтересів трудового колективу.

3.1.5. Виконання робіт по зовнішньому благоустрою, у тому числі: освітленню, озелененню та догляд за ним, прибиранню вулиць та майданів, організація вивезення та утилізації твердих побутових відходів.

3.1.6. Проведення науково-дослідницьких робіт з охорони навколишнього середовища, визначення якісних характеристик природних об'єктів.

3.1.7. Природоохоронна і екологічна діяльність.

3.1.8. Приведення санітарно-гігієнічного стану населених пунктів Богодухівської міської територіальної громади до європейського рівня шляхом підвищення культурно-освітнього рівня громадян та залучання інвестицій і власними силами у сфері поводження з відходами виробництва та споживання.

3.1.9. Здійснення іншої діяльності, необхідної для належного забезпечення профілактики, підтримки та наведення чистоти на території населених пунктів Богодухівської міської територіальної громади

3.1.10. Організація взаємодії з іншими закладами, установами та підприємствами, що мають або можуть мати відношення до проблем поводження з відходами.

3.1.11. Забезпечення економічних інтересів та задоволення потреб громади, розширення можливостей виробничого та соціального розвитку підприємств дорожнього господарства, підвищення ефективності використання матеріальних, фінансових та інших ресурсів на основі спільної діяльності, розподілу праці і кооперації.

3.1.12. Будівництво, ремонт та утримання автомобільних доріг загального користування, виконання відповідних державних програм, скорочення інвестиційного циклу і впровадження найновіших досягнень вітчизняної та зарубіжної науки і техніки, концентрація науково-технічного і виробничого потенціалу з розроблення та впровадження нових прогресивних видів техніки, технологій і матеріалів.

3.2. Предмет діяльності Підприємства:

3.2.1. Лісове та мисливське господарство;

3.2.2. Перевезення пасажирів і вантажів;

3.2.3. Поводження з відходами, прибирання сміття та інші санітарні послуги;

3.2.4. Надання комунальних послуг;

3.2.5. Дорожні роботи.

3.3. Основними видами діяльності Підприємства є:

3.3.1. Лісове господарство та пов'язанi з ним послуги:

Проведення заходів з відновлення лісів, підвищення їх продуктивності, створення насаджень із швидкоростучих і технічно цінних порід.

Здійснення заходів із заміни малоцінних низькопродуктивних насаджень на високопродуктивні залісення малопродуктивних земель.

Організація лісонасінневої справи і лісових розсадників.

Збереження та посилення захисних властивостей лісів, лісонасаджень, що виконують захисні, водоохоронні, санітарно-гігієнічні, оздоровчі та рекреаційні функції.

Поліпшення стану і підвищення продуктивності лісів.

Охорона лісів і захисних лісонасаджень від незаконних порубів, пошкоджень, самовільного сінокосіння, випасання худоби в заборонених місцях та інших лісо порушень.

Охорона лісів і захисних лісонасаджень, наданих в користування Підприємству, від пожеж, здійснення протипожежних заходів, захист лісів від хвороб та шкідників.

Облік лісових користувань.

Виробництво продукції та товарів народного споживання, проведення лісозаготівельних та лісопильних-деревообробних робіт.

Ведення сільського та рибного господарства, в тому числі й вирощування, заготівля, зберігання і переробка сільськогосподарської продукції та її реалізація.

Ведення мисливського господарства та контроль за дотриманням правил полювання.

Здійснення біотехнічних заходів, що спрямовані на підвищення продуктивності і поліпшення якості мисливських угідь та зростання чисельності мисливських тварин.

Організація та проведення полювання, в тому числі й полювання іноземними громадянами, реалізація мисливських тварин та продукції полювання, в тому числі і за кордон.

Облік лісового фонду і реалізація всіх змін у його складі, розробка і подання по підлеглості матеріалів про розподіл лісів на групи та застосування лісових такс і зміну границь лісництв.

Проведення матеріальної та грошової оцінки лісу на лісосіках, призначених до рубки, проведення рубок з додержанням діючих настанов і правил.

Забезпечення підвищення продуктивності праці на основі механізації трудомістких лісокультурних і лісогосподарських робіт.

Популяризація серед населення значення збереження і правильного використання лісів і захисних лісонасаджень, залучення громадськості до справи відтворення та охорони лісів.

Здійснення капітального будівництва, ефективне використання виробничих фондів і капітальних вкладень, технічного переозброєння Підприємства.

Складання виробничих, фінансових та інших планів в межах установлених контрольних цифр та лімітів, балансів прибутків та витрат, кошторисів, подання їх по підлеглості та здійснення заходів по їх виконанню.

Організація первинного обліку, складання зведених фінансових та статистичних звітів. Організація та вдосконалення бухгалтерського обліку, здійснення контролю за використанням фінансових і матеріальних ресурсів.

Здійснення соціального захисту' працівників, поліпшення їх житлових та культурно-побутових умов, організація торгового обслуговування та громадського харчування працівників, контроль за дотриманням законодавства з охорони праці.

Визначення основних напрямків розвитку, підготовка пропозицій по створенню науково-технічних, технологічних, нормативних розробок, організація їх впровадження.

Здійснення зовнішньо-економічної діяльності, співробітництво з міжнародними та іноземними організаціями і громадянами, відкриття валютних рахунків в установах банків.

Торгівельна діяльність у сфері оптової, роздрібної, комісійної торгівлі та громадського харчування по реалізації продовольчих і непродовольчих товарів, алкогольних напоїв.

Виробництво товарів народного споживання.

Проведення робіт щодо сертифікації продукції та її штрихкодового маркування.

Внутрішні та міжнародні перевезення пасажирів і вантажів автомобільним та залізничним транспортом.

Створення та експлуатація власної мережі багатопрофільних магазинів, пунктів харчування, побутового обслуговування населення.

Розробка та реалізація інноваційних проектів з метою вдосконалення виробництва.

Інші види діяльності, що виплавають з мети та предмету діяльності і не заборонені чинним законодавством України.

Здійснення    заходів щодо забезпечення споживачів деревиною, виробами з неї та іншою продукцією лісового та мисливського господарства.

3.3.2. Господарська діяльність з надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів:

 1. Надання послуг з внутрішніх і міжнародних перевезень пасажирів автобусами, на таксі, легковими автомобілями на замовлення;
 2. Надання послуг з внутрішніх перевезень небезпечних вантажів вантажними автомобілями, причепами та напівпричепами;
 3. Завантаження та розвантаження автомобільних транспортних засобів та залізничних вагонів;
 4. Сортування, пакування, обмірювання та маркування вантажу; накопичення формування або дроблення партій вантажу, зберігання вантажу;
 5. Діяльність автомобільного регулярного транспорту;
 6. Діяльність нерегулярного пасажирського транспорту;
 7. Перевезення пасажирів автомобілями та іншими видами наземного транспорту не за розкладом: чартерні перевезення, екскурсійні та туристичні перевезення, перевезення пасажирів службовими автомобілями, робітників до місця роботи за договорами підприємств, організацій, обслуговування делегацій, приватних осіб за замовленнями;
 8. Надання транспортних послуг по перевезенню пасажирів та вантажів по Україні та за її межами автомобільним, в тому числі послуги таксі;
 9. Діяльність автомобільного вантажного транспорту і спецтехніки;
 10. Перевезення різних вантажів, у тому числі меблів, лісоматеріалів, тварин, автомобілів, великовагових та небезпечних вантажів тощо;
 11. Рефрижераторне перевезення;
 12. Перевезення не пакованих вантажів навалом або наливом, включаючи перевезення автоцистернами, у тому числі збирання молока на фермах;
 13. Перевезення відходів, гною, мулу чи забрудненого ґрунту, зібраних третіми особами, до місця кінцевого оброблення ;
 14. Оренда вантажних автомобілів з водієм;
 15. Організація перевезення вантажів;
 16. Експедиція вантажів;
 17. Маркетингові послуги, пов’язані з транспортними перевезеннями;
 18. Організація перевезень залізничним, автомобільним, водним, авіаційним транспортом;
 19. Приймання групових та індивідуальних партій вантажів, включаючи підбір вантажів та групування вантажів;
 20. Підготування транспортної документації та супровідних листів;
 21. Організація групового відправлення вантажів залізничним, автомобільним, авіаційним або водним транспортом, включаючи збирання та розподілення вантажів;
 22. Послуги митних брокерів;
 23. Послуги фрахтових агентів (морського транспорту) та експедиторів (інших видів транспорту);
 24. Операції з транспортного оброблення вантажів: тимчасове пакування з метою збереження під час транзитного перевезення, розпакування, зняття проб, зважування вантажів тощо;
 25. Послуги транспортних агентств;
 26. Відкриття та обслуговування автомобільних стоянок (парковок);
 27. Технічне обслуговування та ремонт транспортних засобів;
 28. Організація та експлуатація автогосподарств, авто зупинок, автозаправних станцій та автосервісних центрів, автопрокату;
 29. Роздрібна торгівля пальним та мастильними матеріалами;
 30. Транспортно-експедиційні послуги.
 31. посередницька діяльність;

3.3.3. Операції поводження з відходами, прибирання сміття та інші санітарні послуги:

 1. Виконання робіт з прибирання, утримання та благоустрою об’єктів, що перебувають у комунальній власності Богодухівської міської територіальної громади;
 2. Ремонтні та реставраційні роботи;
 3. екологічна експертиза;
 4. екологічний аудит;
 5. контроль джерел викидів;
 6. інвентаризація джерел викидів;
 7. енергетичні паспорти;
 8. паспорти вентиляційних систем;
 9. аналіз стічних вод;
 10. оформлення спеціального водокористування;
 11. паспорт водного господарства.
 12. Розробка документів, які обґрунтовують обсяги викидів для підприємств, установ, організацій і громадян-суб'єктів підприємницької діяльності.
 13. Природоохоронна і екологічна діяльність.
 14. Організація збирання, зберігання, оброблення (перероблення), перевезення, у тому числі транскордонне, утилізація, видалення, знешкодження перевезення небезпечних відходів та захоронення відходів виробництва і споживання.
 15. Проектування, будівництво та експлуатація об'єктів поводження з відходами виробництва та споживання.
 16. Знешкодження трупів тварин, вивезення рідких нечистот та відходів медичних закладів.
 17. Запровадження селективного збирання, сортування відходів та санітарна очистка зон викиду.
 18. Складання та ведення реєстру виробників відходів.
 19. Запровадження передових методів обробки (переробки) відходів.
 20. Розробка та запровадження систем для утилізації відходів виробництва.
 21. робота по вилученню зелених насаджень;
 22. улаштування основ;
 23. будівництво фундаментів;
 24. спеціальні роботи у ґрунтах;
 25. зведення несучих та огороджувальних конструкцій будівель і споруд;
 26. улаштування зовнішніх інженерних мереж і устаткування;
 27. улаштування внутрішніх інженерних мереж, устаткування;
 28. благоустрій територій;
 29. монтаж технологічного устаткування;
 30. пусконалагоджувальні роботи:
 31. інжинірингові роботи та послуги в галузі поводження з відходами та екології.
 32. Виробництво, передача та постачання електроенергії.
 33. Надання інформаційно-консультаційних послуг, проведення просвітницької та  рекламної роботи з питань поводження з відходами.
 34. Ремонт, заправка та миття транспортних засобів, в тому числі спеціального транспорту, призначеного для перевезення відходів.
 35. Лізингові (орендні) операції.
 36. Реконструкції та модернізація очисних споруд, систем вентиляції та кондиціювання повітря.
 37. Розробка технологій та створення обладнання з очищення газових викидів та стічних вод, їх запровадження на підприємствах.
 38. Надання послуг з утримання будинків та прибудинкових територій.
 39. Посередницька діяльність.
 40. Здійснення зовнішньоекономічної діяльності за всіма напрямками діяльності Підприємства.
 41. Оптова та роздрібна торгівля обладнанням та устаткуванням вітчизняного та іноземного виробництва.
 42. Оптова, дрібнооптова, роздрібна та інші види торгівлі.
 43. Торгівельно-закупівельна діяльність.
 44. Надання посередницьких, маркетингових, рекламних, комісійних, охоронних і брокерських послуг.
 45. Організація найбільш якісної системи збору і вивезення відходів з місць накопичення та їх доставка на місце переробки або заховання.
 46. Утримання полігонів побутових, промислових та інших відходів.
 47. Будівництво нових полігонів твердих побутових, промислових та інших відходів та рекультивація існуючих.
 48. Впровадження нових технологій, що забезпечують найбільш повну переробку відходів виробництва та побуту в корисні для суспільства вироби і матеріали з метою виключення їх негативного впливу на навколишнє середовище та економії природної сировини.
 49. Збирання, заготівля та реалізація окремих видів відходів, як вторинної сировини (за переліками, які визначаються Кабінетом Міністрів України), а саме: макулатура, склобій, відходи полімерні, відходи гумові, у тому числі зношені шини, матеріали текстильні вторинні, використана металева тара (ящики, фляги, каністри, банки, зокрема алюмінієві банки з-під напоїв, балончики) тощо.
 50. Виробництво та реалізація товарів для народногосподарських потреб, в тому числі і з вторинної сировини, отриманої від переробки відходів, та за рахунок закупівлі її у населення та організацій.
 51. Операції у сфері поводження з небезпечними відходами.
 52. Відлов та стерилізація безпритульних тварин.
 53. Ремонт, заправка та миття транспортних засобів, у тому числі спеціального транспорту, призначеного для перевезення відходів; переобладнання автомобілів шляхом встановлення на транспортні засоби спеціального обладнання, призначеного для санітарної очистки міста.
 54. Розробка та виробництво спеціального обладнання, агрегатів та механізмів.
 55. Науково-дослідницька діяльність, лабораторні дослідження.
 56. Організація стоянок автомобільного транспорту.
 57. Зберігання різноманітних товарно-матеріальних цінностей, тощо.
 58. Закупівля, транспортування та реалізація нафтопродуктів (ПММ).
 59. Передача в оренду, будівель, споруд, приміщень, автомобільного транспорту та іншого майна (згідно чинного законодавства).
 60. Запровадження селективного збирання та сортування відходів.
 61. Торгівельно-закупочна діяльність.
 62. Розробка і реалізація заходів, проектів та програм з метою підвищення культурного та освітнього рівня громадян у сфері поводження з відходами, залучення найбільшого числа громадян до обговорення проблеми відходів.
 63. Приймання, відведення і очищення стічних вод;
 64. Збирання, перевезення, оброблення (перероблення), утилізація, видалення, знешкодження твердих та рідких відходів;
 65. Зберігання та захоронення побутових та промислових відходів у спеціально відведених місцях чи об’єктах;
 66. Прибирання сміття, боротьба з забрудненням та подібні види діяльності;
 67. Надання інших індивідуальних послуг;
 68. Організація заходів благоустрою, озеленення території, захисту і збереженню навколишнього природного середовища та участь у цих заходах;
 69. Надання послуг з зеленого туризму;
 70. Розробка та організація туристичних маршрутів;
 71. Надання послуг екскурсовода.

3.3.4. Постачання комунальних послуг:

 1. Виконання функцій Замовника та Виконавця житлово-комунальних послуг.
 2. Укладення договорів на обслуговування житлово-комунальними послугами споживачів з виконавцями послуг, контроль за якістю послуг і виконанням умов договорів;
 3. Забезпечення експлуатації житлових будинків і споруд та об’єктів благоустрою, розташованих на прибудинкових територіях, згідно з умовами укладених договорів, стандартами, нормативами, нормами і правилами.
 4. Надання сприяння в оснащені житлового фонду приладами обліку та регулювання споживання води і теплової енергії відповідно до загальнодержавних і регіональних програм;
 5. Впровадження заходів щодо здійснення житлової реформи, проведення організаційної і методичної роботи, пов’язаної приватизацією житлового фонду, сприяння розвитку різних форм власності і господарювання.
 6. Сприяння створенню ОСББ, надання методологічної допомоги, участь в проведенні зборів співвласників багатоквартирних будинків.
 7. виробництво та розподілення води засобами постійної інфраструктури (мережами труб і трубопроводів) на промислові об'єкти і для цілей житлового господарства шляхом подачі води з артезіанських та поверхневих джерел;
 8. збирання, очищення та розподілення води (видобування, збір та очищення прісної води, розподілення питної та непитної води для населення, промислових потреб тощо);
 9. водопровідні, каналізаційні та протипожежні роботи :
 10. улаштування водопровідних систем та санітарно-технічного устаткування;
 11. улаштування внутрішньої каналізаційної системи;
 12. улаштування систем автоматичного гасіння пожежі;
 13. експлуатація родовищ підземних та поверхневих вод;
 14. підготовчі роботи до будівництва;
 15. загальнобудівельні роботи (в тому числі будівництво будівель і споруд, трубопроводів, ліній зв'язку і енергозабезпечення, зведення несучих та загороджувальних конструкцій, будівництво та монтаж інженерних і транспортних мереж) та спеціалізоване будівництво будівель та споруд;
 16. монтаж будівельних конструкцій;
 17. електромонтажні роботи;
 18. ізоляційні роботи;
 19. санітарно-технічні роботи;
 20. роботи з облаштування будинків;
 21. роботи з завершення будівництва;
 22. нове будівництво;
 23. ремонт, розширення,реконструкцію будівель та інженерних споруд;
 24. монтаж збірних будинків або конструкцій на об'єкті;
 25. будівництво тимчасових об'єктів;
 26. інші спеціалізовані будівельні роботи;
 27. монтаж металевих конструкцій;
 28. установлення інженерного устаткування будівель та споруд (в т.ч. електромонтажні роботи, ізоляційні роботи, санітарно-технічні роботи);
 29. столярні та теслярські роботи;
 30. малярні роботи та скління;
 31. видача технічних умов на проектування об'єктів систем водопостачання та водовідведення та умов приєднання до існуючих комунікацій;
 32. ведення ремонтно-будівельної діяльності;
 33. виготовлення проектно-кошторисної документації систем водопостачання та водовідведення;
 34. технічні випробування та дослідження ;
 35. вимірювання чистоти води, проведення аналізів питної води, аналіз стану стічних вод;
 36. надання послуг виробничого та невиробничого характеру населенню та суб'єктам господарської діяльності, у тому числі друкарських та послуг у галузі громадського харчування;
 37. повірка, налагодження та сервісне обслуговування приладів обліку холодної води;
 38. здійснення експортно-імпортних операцій;
 39. ведення торгово-посередницької діяльності;
 40. монтаж, налагодження, діагностування, ремонт і реконструкція систем водопостачання та водовідведення;
 41. атестація зварників, які проводять зварювальні роботи при монтажі, реконструкції і ремонті об'єктів котлонагляду, газопроводів та підйомних спорудах, зварювальні та газополум'яні роботи;
 42. навчання та перевірки знань з охорони праці працівників при перевірці, перепідготовці та одержанні нової професії. Підготовка працівників для виконання робіт з підвищеною небезпекою;
 43. науково-дослідна діяльність в галузі покращення якості вироблюваної продукції, зниження витрат на її виробництво, в будь-яких інших напрямках, пов'язаних з діяльністю Підприємства;
 44. розробка рекомендацій для налагодження централізованого постачання холодної води в мережах;
 45. проведення випробувань та вимірювань електрообладнання, апаратів та засобів захисту в електроустановках до і понад 1000В;
 46. земляні роботи, що виконуються на глибині понад 2 метри або в зоні розташування підземних комунікацій;
 47. загальні механічні операції (свердління, точіння, фрезерування, вирівнювання електроерозійне оброблення, стругання, притирання, протягування, рихтування, різання, шліфування, зварювання, скручування, рифлення, витравлювання, закладання, набивання, заточування, з'єднання тощо);
 48. ремонт, технічне обслуговування та монтаж підіймально-транспортного устаткування;
 49. ремонт, технічне обслуговування та монтаж верстатів (ремонт, технічне обслуговування та монтаж портативних електромеханічних та пневматичних ручних інструментів, верстатів для оброблення металу, дерева та інших матеріалів, зварювального устаткування);
 50. ремонт та технічне обслуговування електродвигунів і трансформаторів;
 51. ремонт т і технічне обслуговування електророзподільної та контрольної апаратури;
 52. монтаж електророзподільної га контрольної апаратури;
 53. ремонт та технічне обслуговування іншого електричного устаткування;
 54. монтаж іншого електричного устаткування;
 55. монтаж та установлення контрольно-вимірювальних приладів;
 56. ремонт та технічне обслуговування контрольно-вимірювальних приладів;
 57. оптова торгівля залізними виробами, водопровідним та опалювальним устаткуванням;
 58. інші види роздрібної та оптової торгівлі;

59)   ремонтні та реставраційні роботи;

60)    комунальні та побутові послуги населенню, проведення сантехнічних робіт;

61)    художньо-оформлювальні роботи, надання послуг в галузі дизайну;

62)   розробка та експлуатація родовищ підземних вод;

63)   добування, доочищення, бутелювання та реалізація питної води;

64)  надання послуг з встановлення, ремонту, монтажу, демонтажу, повірці, опломбуванню лічильників;

65)   видача технічних умов на розширення мережі споживання;

66) проектування місцевих трубопроводів (мереж водопостачання та водовідведення);

67)  проектування внутрішніх мереж водопостачання та водовідведення;

68) будівництво місцевих трубопроводів (мереж водопостачання та каналізації);

69) буріння свердловин технічного й питного водопостачання та їх ремонт;

70)  встановлення та обладнання теплових пунктів (котелень);

71) виробництво, передача та постачання теплової енергії;

          72) виробництво та реалізація альтернативних видів палива;

3.3.5. Дорожні роботи:

 1. виконання робіт з будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг, мостів, інших споруд та елементів обстановки доріг;
 2. будівництво мостів, шляхових естакад;
 3. забезпечення сталої роботи на автомобільних дорогах в умовах стихійного лиха, аварій, катастроф і подолання їхніх наслідків;
 4. розвиток промисловості та виробництва будівельних, дорожньо-будівельних матеріалів і конструкцій, інших виробів, необхідних для будівництва та ремонту автомобільних доріг і споруд на них;
 5. розробка родовищ будівельних матеріалів, переробка гірничої маси, виробництво будівельних матеріалів;
 6. підготовка та виконання розкривних робіт, буріння;
 7. виробництво товарів народного споживання;
 8. діяльність у сфері інжинірингових робіт закупівля, постачання та збут продукції, матеріалів і енергоносіїв; створення і розвиток мережі закладів дорожнього сервісу;
 9. технічне обслуговування та ремонт дорожньої техніки і автотранспортних засобів;
 10. виготовлення і встановлення дорожніх знаків, інформаційних та рекламних , щитів, знаків з техніки безпеки, малих архітектурних форм;
 11. організація функціонування системи інформаційного забезпечення на автомобільних дорогах;
 12. функціонування інфраструктури автомобільного та міського транспорту; виробництво і реалізація сільськогосподарської продукції;
 13. проведення бартерних, клірингових та лізингових операцій;
 14. надання правових, аудиторських та консультаційних послуг;
 15. надання послуг у галузі маркетингу, а також посередницьких, складських та транспортно-експедиційних послуг;
 16. впровадження та експлуатація комп'ютерних мереж, розподілювальних баз та банків даних і надання доступу до них на комерційній основі;
 17. інженерно-геологічні, топо-геодезичні та інженерно-гідрометеорологічні вишукування;
 18. проведення фінансово-економічного аналізу діяльності Підприємства;
 19. складання проектно-кошторисної документації; виконання наукових і науково-дослідних, проектно-вишукувальних та дослідно-конструкторських робіт, надання інженерно- та економіко - консультаційних послуг;
 20. зовнішньоекономічна діяльність; цивільна оборона;
 21. здійснення (організація) покриття і страхування ризику учасників будівництва і ремонту автомобільних доріг загального користування, будівництво об'єктів соціально-побутової сфери; будівництво будівель;
 22. виготовлення каркасних конструкцій і покрівель;
 23. нанесення дорожньої розмітки.
 24. виготовлення та реалізація асфальту

3.4. Підприємство має право здійснювати інші види діяльності, не заборонені чинним законодавством України.

 3.5. Підприємство здійснює діяльність, для якої передбачено законодавством обов’язкове одержання спеціальних дозволів (ліцензій), після їх отримання у порядку, встановленому чинним законодавством України.

 

4. ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ ПІДПРИЄМСТВА

 

4.1. Підприємство має право:

4.1.1. Виступати учасником цивільно-правових відносин;

4.1.2. Проводити спільну господарську діяльність разом з іншими суб’єктами господарювання;

4.1.3. Взаємодіяти з державними органами, державними, комунальними, приватними підприємствами, установами, організаціями, профспілками, іншими об’єднаннями громадян, суб’єктами підприємництва, міжнародними організаціями та фондами;

4.1.4. Представляти і захищати свої законні інтереси у державних та громадських органах;

4.1.5. Створювати установи і організації за згодою Засновника;

4.1.6. Вносити пропозиції до органів влади та управління, у тому числі щодо розподілу бюджетних коштів, спрямованих на фінансування підтримки вітчизняного товаровиробника, утримання території в належному стані, раціонального і ефективного використання природних ресурсів;

4.1.7. За згодою Власника засновувати підприємства та господарські товариства, придбавати акції, брати позики (кредити) в банках, придбавати облігації та інші цінні папери, необхідні для виконання статутних цілей.

4.1.8. Використовувати майно/кошти Підприємства на забезпечення його функціонування та всебічний розвиток основних видів діяльності підприємства;

4.1.9. Здійснювати функції замовника товарів та послуг і контролювати їх якість;

 4.1.10. Підприємство має право укладати будь-які угоди (договори, контракти тощо), які не заборонені чинним законодавством, набувати майнових та особистих немайнових прав та обов’язків, виступати у стосунках з підприємствами, організаціями, установами, державними органами та органами місцевого самоврядування, виступати в судах загальної юрисдикції, господарських, адміністративних та третейському судах від свого імені.

4.1.11. Підприємство має право брати участь в різних інвестиційних програмах, аукціонах, тендерах та інших конкурсах, здійснювати експорт та імпорт товарів, послуг, технологій, обладнання, комплектуючих виробів, сировини, матеріалів, засобів інтелектуальної власності (патентів, ліцензій, “ноу-хау” тощо), прямі та кооперативні стосунки з діловими партнерами. Підприємство має право здійснювати лізингові операції, комплексні поставки продукції, матеріалів, сировини тощо.

4.1.12. Підприємство:

- самостійно планує свою діяльність, визначає стратегію та основні напрямки свого розвитку відповідно до рекомендацій Органу управління й галузевих науково-технічних прогнозів та пріоритетів, кон’юнктури ринку продукції, товарів, робіт, послуг та економічної ситуації;

- реалізує свою продукцію, послуги, залишки від виробництва за цінами, що формуються відповідно до умов економічної діяльності а у випадках передбачених діючим законодавством України, за фіксованими державними цінами (тарифами), або цінами (тарифами) встановленими (затвердженими) Засновником;

- надає в оренду юридичним та фізичним особам, підприємствам, організаціям, установам та закладам належне йому майно та майно, що знаходиться в його управлінні (будівлі, споруди, транспортні засоби, інвентар та інші матеріальні цінності, списує перше з балансу та відчужує ), за погодженням із Власником, у відповідності до чинного законодавства і цього Статуту.

4.1.13. За умови погодження із Власником, Підприємство має право:

- бути засновником спільних підприємств, акціонерних та інших товариств, концернів, консорціумів, асоціацій та інших добровільних об’єднань;

- на випуск, придбання цінних паперів та реалізацію їх юридичним особам і громадянам України, відповідно до вимог чинного законодавства;

- створювати відокремлені підрозділи (філії, відділення та інші структурні підрозділи), з правом відкриття ними банківських рахунків, затверджувати Положення про них.

 4.1.14. Підприємство має право користуватися всіма правами, наданими чинним законодавством суб'єкту господарювання, відповідно до цілей та предмету діяльності Підприємства.

4.2. Обов'язки підприємства:

 4.2.1. Забезпечує своєчасність розрахунків з державним бюджетом, банком, постачальниками та іншими організаціями, веде бухгалтерський, оперативний та статистичний облік, запроваджує передові методи і форми обліку;

 4.2.2. Забезпечує своєчасну та в повному обсязі сплату податків та зборів, згідно з чинним законодавством;

 4.2.3. Виконує норми та вимоги щодо охорони навколишнього середовища, раціонального використання та відновлення природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки. У випадку порушення Підприємством законодавства про охорону навколишнього середовища, його діяльність може бути обмежена, або припинена згідно з діючим законодавством;

 4.2.4. Веде бухгалтерську, статистичну та іншу передбачену законодавством звітність, відповідно до законодавства;

 4.2.5. Створює належні умови для високопродуктивної праці, забезпечує додержання законодавства про працю, соціальне страхування, правил та норм охорони праці, техніки безпеки;

 4.2.6. Розглядає у встановлений законом термін претензії та скарги споживачів;

 4.2.7. Веде облік вимог (претензій) споживачів у зв'язку з порушенням порядку надання послуг, зміною їх споживчих властивостей та перевищенням термінів проведення аварійно-відновлювальних робіт;

 4.2.8. Надає споживачам у встановленому законодавством порядку необхідну інформацію про вартість послуг, вартість місячного платежу, структуру цін (тарифів) тощо.

4.2.9. Забезпечує додержання законодавства у сфері державних закупівель;

4.2.10. Забезпечує ефективне цільове використання і збереження об’єктів комунальної власності Богодухівської міської територіальної громади, переданих Підприємству в господарське відання або на інших правових підставах.

 

5. МАЙНО ПІДПРИЄМСТВА

 

5.1. Майно Підприємства знаходиться у комунальній власності Богодухівської міської територіальної громади   та закріплюється за ним на праві господарського відання.

5.2. Майно Підприємтсва складають виробничі та невиробничі фонди та оборотні кошти, статутний капітал, а також інші цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі Підприємства.

5.3.Власник  здійснює контроль за належним використанням та збереженням майна безпосередньо.

5.4. Майно Підприємства, придбане ним у процесі здійснення господарської діяльності, належить на праві комунальної власності Богодухівської міської територіальної громади, і може закріплюватися за Підприємством на праві господарського відання на підставі відповідного рішення Засновника.

5.5. Джерелами формування майна Підприємства є:

 1) майно, передане Підприємству Власником;

 2) доходи, одержані від господарської діяльності;

 3) кредити банків та інших кредиторів;

4) придбане, згідно з чинним законодавством України, майно інших підприємств та організацій;

5) амортизаційні відрахування;

6) кошти, одержані з районного бюджету на виконання державних або районних програм, затверджених районною радою

7) інші джерела, не заборонені чинним законодавством України.

5.6. Статутний капітал комунального підприємства утворюється Власником, його розмір та зміни до нього розглядаються на сесії , та затверджуються рішенням Богодухівської міської територіальної громади.

5.7. Відчуження основних засобів та нерухомого майна, які належать до комунальній власності Богодухівської міської територіальної громади, здійснюється за рішенням Власника.

5.8. Підприємство має право здавати в оренду відповідно до чинного законодавства (крім цілісних майнових комплексів) підприємствам, організаціям, установам, а також громадянам, основні засоби з дозволу Власника в установленому законодавством порядку.

 5.9. Комунальне підприємство утворює за рахунок прибутку (доходу) спеціальні (цільові) фонди, призначені для покриття витрат, пов’язаних з їх діяльністю: фонд розвитку виробництва, фонд матеріального стимулювання та інші фонди спеціального призначення.

5.10. Підприємство має право отримувати фінансову підтримку з селищного бюджету.

5.11. Основним плановим документом є фінансовий план Підприємства, який надає повноваження Підприємству щодо отримання доходів і здійснення видатків, визначає обсяг і спрямування коштів для виконання Підприємством своїх завдань та досягнення цілей, визначених на рік.

5.12. Порядок складання, розгляду, затвердження та основні вимоги до виконання фінансового плану визначені чинним законодавством України.

5.13. Збитки, завдані Підприємству в результаті порушення його майнових прав громадянами, юридичними особами і державними органами, відшкодовуються Підприємству за рішенням суду.

 

6. УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

 

  1. Керівництво Підприємством здійснює директор, який призначається на посаду  за поданням міського голови, рішенням сесії Богодухівської міської ради Харківської області, на контрактній основі.

Звільнення директора проводиться за подання міського голови виключно рішенням міської  ради.

  1.  Директор Підприємства:
 • самостійно вирішує питання діяльності підприємства за винятком тих, що віднесені Статутом до компетенції Власника, Органу управління;
 • діє на засадах єдиноначальності;
 • затверджує структуру та штати підприємства за погодженням із селищним головою;
 • призначає на посаду, за погодженням із міським головою, та звільняє з посади заступників директора, керівників відокремлених підрозділів, філій, головного бухгалтера;
 • приймає на роботу (укладає договори, контракти з працівниками) та звільняє працівників підприємства;
 • розпоряджається у межах своїх повноважень майном підприємства, у тому числі і його коштами;
 • у межах своїх повноважень видає накази та інші акти з кадрових питань та питань, пов'язаних з діяльністю підприємства;
 • відповідно до умов колективного договору Підприємства застосовує заходи заохочення, накладає дисциплінарні стягнення;
 • забезпечує складання балансу доходів та видатків Підприємства, подачу квартальної та річної фінансової звітності;
 • протягом строку дії своїх повноважень звітує Богодухівській міській територіальній громаді про виконання функціональних обов'язків, фінансово-господарську діяльність об'єкта, збереження та ефективність використання майна;
 • забезпечує виконання показників ефективного використання та зберігання переданого майна, а також майнового стану Підприємства, за який несе матеріальну відповідальність згідно з чинним законодавством;
 • діє без довіреності від імені Підприємства, представляє її в усіх установах та організаціях;
 • укладає договори, видає довіреності, відкриває в установах банків розрахунковий та інші рахунки;
 • несе відповідальність за формування та виконання балансу доходів і видатків Підприємства;
 • несе персональну відповідальність за господарсько-фінансову діяльність Підприємства, за виконання фінансових планів, дотримання фінансової дисципліни, дотримання норм охорони праці, ефективного використання та охорони майна та коштів, що закріплені за Підприємством;
 • здійснює будь-які інші функції щодо управління Підприємством, що не суперечать чинному законодавству та Статуту.
  1. До виключної компетенції Засновника відноситься:
 • прийняття рішень про створення, реорганізацію та припинення діяльності Підприємства;
 • затвердження статуту Підприємства та зміни до нього;
 • призначення на посаду на контрактній основі та звільнення з посади керівника Підприємства;
 • прийняття рішення про передачу у повне господарське відання підприємства майна, що є комунальною власністю Богодухівської міської територіальної громади;
 • вирішення питання відчуження майна, що перебуває у повному господарському віданні Підприємства;
 • погодження передачі в оренду та умови договорів оренди майна, що перебуває у повному господарському віданні Підприємства.
 • надання дозволів на списання майна комунальної власності Богодухівської міської територіальної громади, що перебуває у повному господарському віданні Підприємства згідно чинного законодавства;
 • встановлення показників ефективності використання майна і прибутку;
 • заслуховування звіту директора про результати виконання показників;
 • вирішувати питання про преміювання директора, за результатами його роботи за рік;
 • здійснення фінансового контролю за діяльністю Підприємства;
 •   погодження укладення Підприємством договорів (угод) на суму, що перевищує 200 тис. грн. (двісті тисяч гривень 00 коп.);
 • здійснення інших повноважень, передбачених чинним законодавством України, рішеннями Богодухівської міської територіальної громади та цим статутом.
 • встановлення (затвердження, погодження) у випадках визначених законодавством України цін, тарифів на послуги, роботи, що виконуються (надаються) Підприємством.
 • надання згоди про вступ Підприємства, як засновника (учасника) до інших господарських товариств, створення дочірніх підприємств та відокремлених підрозділів, що матимуть самостійний баланс.
 • визначення розміру статутного фонду Підприємства та внесення змін до нього.
 • встановлення розміру частки прибутку, яка підлягає зарахуванню до міського бюджету.
 • прийняття рішення про надання у концесію об'єктів комунальної власності.

 

6.4. До виключної компетенції Уповноваженого органу управління належить:

- погодження стратегії та основних напрямків розвитку Підприємства;

- контроль за додержанням Статуту, внутрішніх документів Підприємства директором та іншими посадовими особами Підприємства; 

- погодження штатного розпису та організаційної структури Підприємства;

- погодження річного фінансового плану Підприємства;

- здійснення контролю за цільовим використанням коштів, які надходять на рахунки Підприємства;

- погодження кошторису доходів і видатків Підприємства;

- вирішення інших питань, пов’язаних з управлінням діяльністю Підприємства.

 

  1. Повноваження трудового колективу Підприємства реалізуються загальними зборами (конференцією) через їх виборні органи.
  2. Рішення питань соціально-економічного характеру, що стосуються діяльності Підприємства, виробляються і приймаються за участю трудового колективу та уповноваженого ним органу і відображаються у колективному договорі. Колективним договором також регулюються питання охорони праці, виробничі та трудові відносини трудового колективу з адміністрацією Підприємства.
  3. Право укладення колективного договору від імені адміністрації Підприємства надається директору, а від імені трудового колективу - уповноваженому ним органу.
  4. На період відсутності директора його обов’язки виконує один із заступників директора, згідно посадових обов’язків. У разі відсутності директора, заступника директора, виконання обов’язків покладається на іншу особу в установленому порядку.

6.9. Орган управління переданого Підприємству майна, або уповноважені ними органи не мають права втручатися в оперативно-господарчу діяльність Підприємства.

 

7. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ПІДПРИЄМСТВА

7.1. Трудові відносини Підприємства з членами трудового колективу будуються на основі трудового законодавства України.

7.2. Вищим органом самоврядування Підприємства є загальні збори трудового колективу.

7.3. На загальних зборах трудовий колектив Підприємства:

7.3.1. Розглядає і затверджує проект колективного договору;

7.3.2. Заохочує винахідницьку і раціоналізаторську діяльність;

7.3.3. Згідно з колективним договором та чинним законодавством України порушує питання поліпшення умов праці;

7.3.4. Вирішують інші питання відповідно до чинного законодавства.

7.4. Повноваження трудового колективу реалізуються на загальних зборах колективу, за що проголосувало не менше 2/3 членів трудового колективу.

7.5. Загальні збори збираються не менше одного разу на рік.

7.6. Соціально-економічні питання, що стосуються діяльності Підприємства, виробляються і приймаються його Органом управління за участю трудового колективу або уповноважених ним органів і відображаються в колективному договорі.

 

8. ГОСПОДАРСЬКА І СОЦІАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА

8.1. Підприємство самостійно здійснює свою господарську діяльність на принципах господарського розрахунку, несе відповідальність за наслідки цієї діяльності перед Власником, Органом управління, за виконання взятих на себе зобов'язань перед трудовим колективом і партнерами по укладених договорах, перед бюджетом і банками відповідно до чинного законодавства.

8.2. Основним узагальнюючим показником фінансової і господарської діяльності Підприємства є прибуток, який утворюється як різниця між валовим доходом і видатками.

8.3. Прибуток Підприємства утворюється за рахунок надходжень від господарської діяльності після покриття матеріальних і прирівняних до них видатків на оплату праці та інших видатків, спрямованих на реалізацію статутних завдань Підприємства.

8.4. З валового доходу Підприємство вносить передбачені законодавством податки та інші платежі до бюджету, відсотки по кредитах банку та по облігаціях.

8.5. Підприємство користується кредитами на комерційних договірних підставах.

8.6. Розрахунки проводяться Підприємством по його зобов’язанням в безготівковому порядку через установи банків, а також у готівковому порядку, відповідно до чинного законодавства України.

8.7. Підприємство може поставляти продукцію, надавати послуги, виконувати роботи в кредит з оплатою споживачами процентів за користування цими послугами (роботами). Для оформлення таких угод Підприємство може застосовувати в своєму обігу векселя.

8.8. Підприємство реалізує свою продукцію, роботи, послуги, відходи виробництва за цінами і тарифами, встановленими самостійно або на договірній

основі, а у випадках, передбачених законодавством, за державними або цінами, встановленими Засновником.

8.9. Відносини Підприємства з іншими підприємствами, установами, організаціями та громадянами в усіх сферах його діяльності здійснюються на підставі укладених договорів.

8.10. Підприємство провадить зовнішньоекономічну діяльність згідно з чинним законодавством України.

8.11. Підприємство забезпечує своїх працівників нешкідливими і безпечними умовами праці та несе відповідальність в затвердженому законодавством порядку за шкоду, заподіяну їх здоров’ю та працездатності.

8.12. Підприємство має право самостійно встановлювати для своїх працівників додаткові відпустки, скорочену тривалість робочого дня та інші пільги, передбачені чинним законодавством України.

 

9. ОБЛІК, ЗВІТНІСТЬ ТА КОНТРОЛЬ

9.1. Підприємство здійснює оперативний і бухгалтерський облік результатів своєї діяльності, веде статистичну звітність, представляє державним органам інформацію, яка необхідна для оподаткування та ведення загальнодержавної системи збору та обробки економічної інформації. Порядок ведення бухгалтерського обліку і статистичної звітності визначається чинним законодавством.

9.2. За викривлення державної звітності посадові особи Підприємства несуть відповідальність, встановлену чинним законодавством.

9.3. Підприємство надає звітність про результати фінансово-господарської діяльності в порядку, передбаченому чинним законодавством.

9.4. Директор Підприємства та Головний бухгалтер несуть персональну відповідальність за дотримання порядку ведення та достовірності обліку та звітності.

9.5. Господарська діяльність Підприємства та її результати, належний стан обліку та звітності на Підприємстві перевіряються компетентними органами. Дії службових осіб, що здійснюють інспектування й перевірку можуть бути оскаржені Директором Підприємства в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

9.6. Власник має право одержання у Підприємства оперативної інформації.

9.7. Уповноважений орган управління може здійснювати та ініціювати проведення перевірки фінансово-господарчої діяльності Підприємства на основі річних планів перевірок, які складаються та затверджуються ним.

9.8. Підприємство самостійно планує свою діяльність, згідно з рекомендаціями Уповноваженого органу управління, визначає перспективи розвитку, виходячи з попиту на продукцію, що воно виробляє, роботи, послуги, необхідності забезпечення виробничого, соціального розвитку Підприємства.

9.9. Втручання у діяльність Підприємства з боку державних, громадських та інших органів не припускається, за виключенням випадків, передбачених чинним законодавством України.

9.1. Підприємство здійснює оперативний і бухгалтерський облік результатів своєї діяльності, веде статистичну звітність в установленому законами України порядку.

9.2. Підприємство забезпечує подання бухгалтерської та статистичної звітності до уповноважених органів в обсягах та у строки, передбачені чинним законодавством України. 

9.3. Підприємство раз на рік або частіше на вимогу Богодухівської міської територіальної громади звітує перед радою як органом управління майном Підприємства про стан фінансово-господарської діяльності Підприємства.

8.4. Підприємство щокварталу надає Богодухівської міської територіальної громади та міському голові бухгалтерську та статистичну звітність, рух основних засобів за квартал, річну інвентаризацію основних засобів (за підсумками року).

8.5. Уповноважений орган управління здійснює моніторинг стану та ефективності здійснення директором поточного керівництва діяльністю Підприємства.

8.6. Власник  здійснює моніторинг стану виконання керівником умов контракту.

 

10. ЛІКВІДАЦІЯ ТА РЕОРГАНІЗАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВА

10.1. Припинення діяльності Підприємства здійснюється шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації.

10.2. Реорганізація Підприємства здійснюється за рішенням Власника. Реорганізація – це зміна його організаційно-правової форми. При реорганізації Підприємства до правонаступника переходять майно та права й обов’язки колишнього реорганізованого Підприємства.

10.3. Ліквідація Підприємства здійснюється за рішенням Власника або суду у випадках, передбачених законодавством.

10.4. Ліквідація Підприємства проводиться призначеною Власником ліквідаційною комісією, а у випадках припинення діяльності Підприємства за рішенням суду - ліквідаційною комісією, призначеною цим органом. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження з керування справами Підприємства. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно Підприємства, виявляє його дебіторів і кредиторів, і розраховується з ними, вживає заходи щодо сплати боргів Підприємства третіми особами, складає ліквідаційний баланс і подає його Засновнику або суду.

10.5. Наявні у Підприємства кошти, включаючи виторг від розпродажу його майна при ліквідації, після розрахунків із бюджетом, оплати праці робітників та розрахунків з іншими кредиторами Підприємства, передаються ліквідаційною комісією Власнику Підприємства.

10.6. Ліквідація Підприємства вважається завершеною, а Підприємство припиняє свою діяльність з моменту виключення його з Єдиного державного реєстру.

10.7. Ліквідаційна комісія відповідає за збитки, заподіяні Власнику, а також третім особам у випадках порушення законодавства при ліквідації Підприємства, в межах та порядку визначеному законодавством.

 

11. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН І ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ

11.1. Пропозиції про внесення змін та доповнень до Статуту Підприємства можуть надходити від Власника, Уповноваженого органу управління, трудового колективу Підприємства.

11.2. Зміни та доповнення до Статуту вносяться після затвердження їх Власником і потребують державної реєстрації у встановленому законодавством порядку.

11.3. Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту їх державної реєстрації і є невід’ємною частиною цього Статуту.

 

12. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

12.1. Положення цього Статуту набирають чинності з моменту його державної реєстрації.

12.2. Питання, що не врегульовані цим Статутом, вирішуються у порядку, встановленому чинним законодавством України.

12.3. При виникненні розбіжностей положень Статуту з приписами чинного законодавства, діє останнє.

 

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь