Богодухівська міська рада

Харківська область

КП "Громада"

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «Громада»

Богодухівської міської ради

 

 

Керівник

 

БІЛАК Валерій Юрійович

 

 

Адреса

Харківська область,   

Богодухівський район, с. Губарівка, вул. Гутянська, 100А

 

Електронна адреса

kp_gromada@ukr.net

 

 

 

 

 

 

СТАТУТ

комунального підприємства «Громада»

Богодухівської міської ради

 

1. Загальні положення

1.1. Комунальне підприємство «Громада» Богодухівської міської територіальної громади (далі Підприємство) створено Богодухівською міською територіальною громадою на базі КП "Громада" Губарівської сільської ради, є правонаступником усіх його прав та обов'язків. Підприємство є власністю територіальної громади міста Богодухова, його діяльність спрямовано на задоволення громадських потреб шляхом здійснення самостійної господарської діяльності.

Підприємство створено відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні".

1.2. Власником Підприємства є територіальна громада міста Богодухова в особі Богодухівської міської ради (далі – Власник).

1.3. Повна назва Підприємства – комунальне підприємство "Громада" Богодухівської міської територіальної громади.

Скорочена назва – КП "Громада".

1.4. Місцезнаходження Підприємства: Україна, Харківська область, Богодухівський район, с. Губарівка, вул. Гутянська, 100А

2. Юридичний статус Підприємства

2.1. Підприємство набуває прав юридичної особи з моменту його державної реєстрації.

2.2. У господарській діяльності Підприємство керується Господарським кодексом України, законами України "Про охорону праці", "Про питну воду та питне водопостачання", "Про житлово-комунальні послуги", "Про зовнішньоекономічну діяльність", іншими законодавчими та нормативними актами України, актами органів місцевого самоврядування та виконавчої влади,

внутрішніми нормативними документами Підприємства, цим Статутом.

2.3. Підприємство має відокремлене майно, самостійний баланс, може відкривати розрахунковий та інші рахунки в установах банків як у грошовій одиниці України, так і в іноземній валюті.

2.4. Підприємство має печатку, штамп, бланки зі своїм найменуванням та ідентифікаційним кодом, інші необхідні для здійснення діяльності реквізити.

2.5. Підприємство самостійно планує виробничо-господарську, фінансову діяльність у рамках чинного законодавства, керуючись господарською і перспективною доцільністю для Підприємства і його трудового колективу, а також потребами соціально-економічного захисту працівників Підприємства. Втручання в оперативно-господарську діяльність Підприємства як з боку Власника, так й інших юридичних та фізичних осіб, допускається на основі чинного законодавства.

2.6. Підприємство має право від свого імені у відповідності до чинного законодавства укладати будь-які не заборонені законом угоди (договори, контракти), набувати майнових та особистих немайнових прав.

2.7. Підприємство, за згодою Власника, має право в установленому чинним законодавством порядку брати участь в об'єднаннях з іншими суб'єктами господарської діяльності, створювати свої філії та представництва, вкладати свої кошти у діяльність інших підприємств, бути їхнім співзасновником з метою отримання прибутку.

2.8. Підприємство, за згодою Власника, може здійснювати зовнішньоекономічну діяльність, яка є частиною зовнішньоекономічної діяльності України і регулюється законами України, іншими прийнятими відповідно до них нормативно-правовими актами.

2.9. Інформація, пов'язана з виробництвом, технологією, управлінням, фінансами та іншою діяльністю Підприємства, є конфіденційною і не підлягає розголошенню в обсягах, передбачених законодавством.

2.10. Підприємство забезпечує юридичний захист усіх своїх прав та інтересів, виступає позивачем, відповідачем у загальному суді, господарському, адміністративному та третейському судах, у судах апеляційної та касаційної інстанцій.

2.11. Підприємство несе відповідальність за своїми зобов'язаннями в межах статутного фонду відповідно до чинного законодавства України.

2.12. Підприємство не відповідає за зобов'язання держави та Власника.

2.13. Власник не несе відповідальності за зобов'язання Підприємства.

 

3. Мета та предмет господарської діяльності Підприємства

3.l. Підприємство створено з метою забезпечення громадських та особистих потреб шляхом здійснення господарської діяльності у сфері надання послуг водопостачання та водовідведення юридичним та фізичним особам, населенню Богодухівської територіальної громади, а також інших послуг відповідно до предмета діяльності Підприємства в установленому чинним законодавством порядку.

3.2. Предметом діяльності Підприємства є:

3.2.1. Експлуатація підземного водоносного горизонту.

3.2.2. Виробництво та постачання питної води, технічної води, прийняття та транспортування стічних вод,

3.2.З. Забезпечення споживачів послугами централізованого водопостачання та водовідведення.

3.2.4. Придбання і зберігання прекурсорів для виконання лабораторних робіт із контролю за якістю питної води.

3.2.5. Виконання хімічних аналізів проб стічних вод самостійно чи за договором з лабораторією, акредитованою на виконання цих робіт.

3.2.6. Матеріально-технічне та транспортне забезпечення виробничого процесу.

3.2.7. Експлуатація системи водопостачання та водовідведення об'єктів, мереж, споруд, установок та іншого обладнання відповідно до вимог нормативно-технічних документів.

3.2.8. Будівництво, реконструкція, технічне переоснащення і налагодження устаткування, об'єктів трубопровідного транспорту, будівель, споруд.

3.2.9. Виконання робіт із капітального та поточного ремонту основних фондів Підприємства.

3.2.10. Монтаж, ремонт та виконання пусконалагоджувальних робіт контрольно-вимірювальних пристроїв та автоматики.

3.2.11. Монтаж, ремонт, експлуатація насосних станцій та очисних споруд: насосно-силового устаткування, кабельних мереж, хлораторних установок та складових приміщень для зберігання хлору.

3.2.12. Надання юридичним та фізичним особам на договірних засадах послуг з оснащення та обслуговування системами водопостачання та водовідведення об'єктів, які знаходяться в їхній власності.

3.2.13. Виконання інших видів ремонтно-будівельних робіт, пов'язаних із предметом діяльності Підприємства.

3.2.14. Ремонт, повірка і встановлення водолічильників та інших приладів обліку води.

3.2.15. Виготовлення проектної та кошторисної документації.

3.2.16. Організація та проведення досліджень, випробувань, налагодження, а також контроль за експлуатацією основного та допоміжного обладнання.

3.2.17. Впровадження нової техніки і технологій, виконання робіт з екологічного захисту природного середовища.

3.2.18. Впровадження та реалізація у виробництві науково-технічних розробок, перспективного обладнання, раціоналізаторських пропозицій.

3.2.19. Транспортна та експедиційна діяльність, надання послуг із транспортного обслуговування, сервіс та передача в оренду транспортних засобів та механізмів.

3.2.20. Організація торговельної мережі, громадського харчування для реалізації товарів, одержаних за бартером і виготовлених силами Підприємства, та харчування працівників.

3.2.21. Реалізація виробленої продукції, надання послуг та виконання робіт за цінами (тарифами), встановленими та затвердженими у відповідності до чинного законодавства України, в тому числі за договірними та комерційними цінами.

3.2.22. Надання експертних, науково-дослідних консультаційних послуг, проведення виставок, конференцій та інших заходів, участь у рекламних кампаніях, пов'язаних із діяльністю Підприємства.

3.2.2З. Здійснення володіння, користування та розпоряджання майном відповідно до мети діяльності Підприємства і в порядку, передбаченому чинним законодавством, проведення орендних операцій.

3.2.24. Участь та діяльність у сфері кредитно-фінансових відносин у межах чинного законодавства України, в тому числі надання фінансової допомоги юридичним та фізичним особам, одержання кредитів у державних та комерційних банках, а також в інших вітчизняних та іноземних фінансових установах, за згодою Власника.

3.2.25. Здійснення зовнішньоекономічної діяльності у порядку та на умовах, визначених чинним законодавством України.

3.2.26. Навчання кадрів, поглиблення професійних знань та умінь за спеціальністю, отримання нової кваліфікації, нової спеціальності та набуття досвіду практичної роботи як в Україні, так і поза їі межами. Участь у міжнародних конференціях, симпозіумах, виставках та інших програмах, спрямованих на обмін досвідом роботи у сфері діяльності Підприємства.

3.2.27. Організація і проведення заходів з питань охорони праці та робіт протипожежного призначення при здійсненні виробничої діяльності Підприємства.

3.2.28. Соціальний розвиток колективу Підприємства, забезпечення соціальних потреб членів колективу та їхніх сімей, ветеранів праці і ветеранів війни Підприємства відповідно до колективного договору.

3.2.29. Природоохоронна, благодійна, соціальна та інша діяльність, яка законодавством України не віднесена до підприємницької.

3.2.30. Комерційна, посередницька, маркетингова, консалтингова, інжинірингова та інша не заборонена законом підприємницька діяльність.

3.2.31. Інші види діяльності, не заборонені чинним законодавством України.

3.3. Підприємство не обмежується наведеними напрямками і, за необхідності, вживає заходів для розширення сфери своєї діяльності.

3.4. Всі види діяльності, які підлягають ліцензуванню, здійснюються за наявності відповідного спеціального дозволу (ліцензії).

4. Організаційна структура Підприємства

4.1. Підприємство складається з виробничих структурних підрозділів (цехів, відділень, лабораторій), а також функціональних структурних підрозділів апарату управління (відділів, служб).

4.2. Функції, права та обов'язки структурних підрозділів Підприємства визначаються положеннями про них, які затверджуються в порядку, визначеному цим Статутом.

4.3. Підприємство самостійно визначає свою організаційну структуру, встановлює чисельність працівників і штатний розпис.

4.4. Підприємство має право створювати філії, представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи в установленому законодавством порядку. Такі відокремлені підрозділи не мають статусу юридичної особи і діють на основі положення про них, затвердженого Підприємством. Вони можуть відкривати рахунки в установах банків відповідно до чинного законодавства.

5. Управління Підприємством

5.1. У правління Підприємством здійснюється:

- Власником – з питань використання свого майна;

- Керівником та трудовим колективом Підприємства – з питань господарської, фінансової, економічної, соціальної діяльності Підприємства.

5.2. Власник здійснює свої права щодо управління Підприємством безпосередньо або через уповноважені ним органи.

5.3. Для керівництва господарською діяльністю Підприємства міський голова від імені Власника призначає директора Підприємства, з яким укладається договір (контракт), в якому визначаються строк найму, права, обов'язки і відповідальність директора, умови його матеріального забезпечення, звільнення його з посади та інші умови, за погодженням сторін.

5.4. Директор Підприємства без доручення діє від імені Підприємства, представляє його інтереси в органах державної влади і органах місцевого самоврядування, інших організаціях, у відносинах з юридичними особами та громадянами, формує адміністрацію Підприємства і вирішує питання діяльності Підприємства в межах та в порядку, визначених цим Статутом.

5.5. Директор Підприємства самостійно вирішує питання діяльності Підприємства, за винятком тих, що віднесені до компетенції Власника:

5.6. Директор Підприємства:

- визначає структуру управління і встановлює штати;

- приймає на роботу та звільняє працівників Підприємства;

- розпоряджається майном та коштами Підприємства відповідно до чинного законодавства;

- укладає договори, дає доручення, відкриває в установах банків розрахункові та інші рахунки;

- у межах своєї компетенції видає накази та інші акти, дає вказівки, обов'язкові для всіх підрозділів та працівників Підприємства;

- несе відповідальність за стан та діяльність Підприємства;

- вирішує інші питання, віднесені законодавством до компетенції керівника.

5.7. Між директором Підприємства і трудовим колективом або уповноваженим ним органом укладається колективний договір, яким регулюються виробничі, трудові, економічні та соціальні відносини трудового колективу з адміністрацією Підприємства. Вимоги до змісту і порядок укладання колективного договору визначаються законодавством про колективні договори.

5.8. Трудовий колектив Підприємства становлять усі громадяни, які беруть участь у його діяльності на основі трудового договору (контракту, угоди) або інших форм, що регулюють трудові відносини працівника з Підприємством. Повноваження трудового колективу щодо його участі в управлінні Підприємством установлюються відповідно до чинного законодавства України.

5.9. Основною формою здійснення повноважень трудового колективу Підприємства є конференція представників трудового колективу, делегованих від підрозділів Підприємства.

5.10. Рішення з соціально-економічних питань, що стосуються діяльності Підприємства, розробляються і приймаються його органами управління, за участі трудового колективу і уповноважених ним органів.

6. Майнові та фінансові засади діяльності Підприємства

6.1. Для забезпечення діяльності Підприємства Власник наділяє його майном на умовах господарського відання.

6.2. Майно Підприємства становлять основні засоби та оборотні кошти, а також цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі Підприємства. Статутний фонд Підприємства становить 613 234,68 (шістсот тринадцять тисяч двісті тридцять чотири грн 68 коп.). Зміни у статутному фонді погоджуються з Власником.

6.3. Джерелами формування майна Підприємства є:

- майно, передане йому Власником;

- доходи, одержані від реалізації продукції, а також від інших видів фінансово-господарської діяльності;

- кредити банків України та іноземних банків, інших кредиторів;

- капітальні вкладення та дотації і компенсації з бюджетів;

- придбання майна іншого підприємства, організації;

- безоплатні або благодійні внески, пожертвування організацій, підприємств і громадян;

інші джерела, не заборонені законодавчими актами України.

6.4. Відчуження майна, закріпленого за Підприємством, здійснюється за дозволом Власника. Підприємство здійснює списання майна, яке стало непридатним, згідно з чинним законодавством.

6.5. Підприємство має право самостійно здавати в оренду підприємствам, організаціям, установам, іншим юридичним та фізичним особам будівлі, споруди (площею не більше 200 кв.м.), устаткування, транспортні засоби, інвентар та інші матеріальні цінності, які йому належать.

6.6. Підприємство здійснює володіння, користування землею та іншими ресурсами відповідно до мети своєї діяльності та чинного законодавства.

6.7. Основним показником фінансових результатів господарської діяльності Підприємства є прибуток. Порядок використання прибутку Підприємства визначає Власник згідно з чинним законодавством.

6.8. Підприємство сплачує до загального фонду міського бюджету згідно з чинним законодавством податок на прибуток.

7. Соціальна діяльність Підприємства

7.1. Питання щодо поліпшення умов праці, життя і здоров'я, гарантії обов'язкового медичного страхування працівників Підприємства та їхніх сімей, а також інші питання соціального розвитку вирішуються трудовим колективом відповідно до чинного законодавства, колективного договору.

7.2. Підприємство забезпечує підготовку кваліфікованих робітників та спеціалістів, їхнє економічне і професійне навчання за відповідними угодами. Підприємство надає пільги відповідно до закону своїм працівникам, які навчаються без відриву від виробництва.

7.3. Органи управління Підприємством забезпечують для всіх працівників Підприємства належні та безпечні умови праці. Підприємство несе відповідальність в установленому законом порядку за шкоду, завдану здоров'ю та працездатності його працівників.

7.4. Підприємство самостійно встановлює форми і системи оплати праці працівників у межах штатного розкладу та фонду заробітної плати.

7.5. Порядок прийняття та звільнення працівників, їхні права та обов'язки визначаються чинним законодавством, цим Статутом та трудовим договором.

8. Припинення діяльності Підприємства

8.1. Діяльність Підприємства може бути припинена за рішенням Власника Підприємства або в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.

8.2. Припинення діяльності Підприємства здійснюється шляхом його реорганізації або ліквідації.

8.3. При реорганізації Підприємства (злиття, приєднання, подів, перетворення), його права та обов'язки переходять до правонаступника.

8.4. Ліквідація Підприємства здійснюється ліквідаційною комісією, яка створюється за рішенням Власника, а у випадках ліквідації Підприємства за рішенням суду - ліквідатором, призначеним відповідно до Кодексу України з процедур банкрутства.

8.5. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження з управління справами Підприємства. Порядок і строки проведення ліквідації визначаються згідно з чинним законодавством.

8.6. Майно та грошові кошти Підприємства при його ліквідації, включаючи виручку від розпродажу його майна при ліквідації, після розрахунків з оплати праці осіб, які звільняються, та виконання зобов'язань перед кредиторами, повертаються Власнику Підприємства, або, за його

рішенням, передаються іншому Підприємству.

8.7. Ліквідаційна комісія несе майнову відповідальність за збитки, заподіяні нею Підприємству, а також третім особам, відповідно до чинного законодавства.

8.8. Ліквідація вважається завершеною, а Підприємство таким, що припинило свою д1яльюсть з дня внесення до єдиного державного реєстру запису про їі припинення.

 

 

 

Секретар міської ради                                                           Рамаз ГАМБАРАШВІЛІ

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь