Богодухівська міська рада

Харківська область

КП "Джерельне"

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО

 «Джерельне»

Богодухівської міської ради

 

 

Керівник

 

ТКАЧЕНКО

Ігор Олександрович

 

 

Адреса

смт.Гути

площа Миру, 11.

Богодухівський район

Харківська область

62131

 

Номер телефону

 

6-12-21

 

 

Електронна адреса

 

dzherelne@ukr.net

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням Богодухівської міської ради   від 14 .07.2021  № ___-VIII

              (XI сесія VIII скликання)

 

 

 

 

 

 

СТАТУТ

КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА

“ДЖЕРЕЛЬНЕ” БОГОДУХІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м.Богодухів

2021 р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1. Комунальне підприємство “Джерельне”  Богодухівської міської ради (далі за текстом – Підприємство) створено Богодухівською міською територіальною громадою на базі КП “Джерельне”  Гутянської селищної ради, є правонаступником усіх його прав та обов'язків. Підприємство є власністю територіальної громади міста Богодухова, його діяльність спрямовано на задоволення громадських потреб шляхом здійснення самостійної господарської діяльності.

          Підприємство створено відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні".

1.2. Власником Підприємства є Богодухівська міська територіальна громада в особі Богодухівської міської ради (далі – Власник).

1.3. Уповноважений орган управління діяльністю Підприємства – Богодухівська міська рада Харківської області.

          1.4 Найменування підприємства:

повне найменування — Комунальне підприємство “Джерельне”

скорочене найменування — КП “Джерельне”.

1.5. Місце знаходження Підприємства: 62131 Україна, Харківська область, Богодухівський район, смт.Гути, площа Миру, 11.

 

ІІ. МЕТА І ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

 

2.1. Підприємство створене з метою:

- надання послуг з водопостачання, водовідведення населенню, іншим споживачам та мешканцям територіальної громади та задоволення селищних, суспільних потреб  шляхом систематичного здійснення виробничої, торговельної та іншої господарської діяльності з метою отримання прибутку в порядку, передбаченому діючим законодавством України.

2.2. Основним предметом діяльності Підприємства є:

- збір, очищення та розподілення води;

- централізоване питне водопостачання;

- питне водопостачання за допомогою пунктів розливу питної води (в тому числі пересувних);

- забезпечення водопостачання абонентів в кількісних і якісних параметрах у відповідності з договорами в межах чинного законодавства України;

- реконструкція та ремонт зовнішніх та внутрішніх водопровідних мереж та споруд;

- монтаж водопровідних систем;

- електромонтажні роботи водопровідних об’єктів;

- систематичне застосування заходів поліпшення якості обслуговування абонентів,

впровадження нових схем організації водопостачання;

- проведення проектних робіт водопровідних систем;

- розвиток та безпечна експлуатація водопровідного господарства і проведення технічної політики;

- розвиток та удосконалення матеріальної та ремонтно-експлуатаційної бази;

- підготовка до перевірки, ремонт, пломбування, установка та зняття засобів вимірювання та контролю;

- постачальницько-збутова та посередницька діяльність, пов’язана з основним видом діяльності;

- експлуатація підземних та поверхневих вод для господарського, промислового і побутового водопостачання населенню та іншим споживачам територіальної громади;

- здійснення інвестиційної діяльності;

- проведення торговельної діяльності;

- зовнішньо-економічна діяльність;

- будівництво трубопроводів;

- надання авто-послуг;

- розроблення технічних умов на проектування водопроводу;

- технічні випробування та дослідження;

- питне водопостачання за допомогою індивідуальних та колективних установок (пристроїв) підготовки питної води;

- задоволення потреб підприємств, установ, організацій та громадян всіма видами житлово-комунальних послуг;

- експлуатація житлового фонду;

- житлове господарство;

- озеленення населених пунктів;

- зовнішній благоустрій;

- зовнішнє освітлення;

- санітарна очистка і прибирання населених пунктів;

- надання ритуальних послуг;

- поточний та капітальний ремонт житлових і не житлових приміщень;

- виконання будівельних робіт;

- використання радіочастот;

- відкриття і утримання дискотек, танцювальних клубів за інтересами, клубів знайомств, проведення розважальних заходів;

- збирання твердих побутових відходів; переробка твердих і рідких відходів виробництва; збирання, заготівля, переробка, купівля і продаж брухту та відходів кольорових та чорних металів;

- переробка вторинної сировини та відходів;

- здійснення операцій з нерухомістю, здавання під найм та послуги юридичним особам;

- інші види діяльності, що не заборонені чинним законодавством України та відповідають меті створення Підприємства.

2.3. Види діяльності, що потребують спеціального дозволу, здійснюються Підприємством за наявності відповідних ліцензій.

 

 

ІІІ. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ПІДПРИЄМСТВА.

 

3.1. Підприємство є юридичною особою. Права і обов’язки Підприємство набуває з дня його державної реєстрації.

3.2. Підприємство здійснює свою діяльність на основі та відповідно до чинного законодавства України та цього статуту, який затверджується Власником.

3.3. Підприємство має відокремлене майно, веде самостійний баланс, має поточний і валютний рахунки в установах банків, печатку із своїм найменуванням, бланки зі своєю назвою та штампи. Підприємство може мати товарний знак та емблему, які реєструються відповідно до чинного законодавства України.

3.4. Підприємство самостійно визначає свою організаційну структуру, наймає працівників, встановлює чисельність працівників і штатний розпис.

3.5. Підприємство несе відповідальність за своїми зобов’язаннями в межах чинного законодавства України та належного йому майна, крім майна на яке потрібна згода Власника. Підприємство не несе відповідальність за зобов’язання держави та Власника. Власник не несе відповідальність за зобов’язаннями Підприємства.

3.6. Підприємство має право укладати угоди, набувати майнові та особисті немайнові права, нести обов’язки, отримувати банківські кредити, бути позивачем та відповідачем в судових органах.

3.7. Збитки, заподіяні Підприємству внаслідок виконання рішень органів виконавчої влади, або органів місцевого самоврядування підлягають відшкодуванню вказаними органами або по рішенню суду.

3.8. Особливості господарської діяльності Підприємства визначаються вимогами, встановленими Господарським кодексом України, відносно діяльності державних комерційних або казенних підприємств, а також інших вимог передбачених чинним законодавством України.

 

IV. МАЙНО ПІДПРИЄМСТВА.

 

4.1. Майно Підприємства становлять виробничі і не виробничі засоби, основні засоби, оборотні засоби, кошти, а також інші цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі Підприємства.

4.2.Майно Підприємства є комунальною власністю і закріплюється за ним на праві оперативного управління. Підприємство, здійснюючи  право господарського відання, володіє та користується закріпленим за ним майном відповідно до чинного законодавства та цього  Статуту. Підприємство має право розпоряджатися основними засобами лише за згодою Власника.

4.3. Основні засоби, придбані Підприємством за період його діяльності, є комунальною власністю територіальної громади Богодухівської місцевої ради і зараховується в господарське відання Підприємства.

        4.4. Джерелами формування майна Підприємства є:

- майно, кошти передані йому Власником;

- майно придбане шляхом господарської діяльності:

а) за рахунок обігових коштів;

б) за рахунок прибутку:

- доходи одержані від реалізації продукції, послуг та інших видів фінансово-господарської діяльності;

- доходи від цінних паперів;

- капітальні вкладення, дотації та субвенції з бюджетів;

- кредит банків та інших кредиторів;

- безоплатні та благодійні внески, пожертвування організацій, підприємств і громадян у порядку встановленому чинним законодавством України;

- майно придбане в інших суб’єктів господарювання, громадян у встановленому чинним законодавством України порядку.

 

V. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ПІДПРИЄМСТВА.

 

5.1. Підприємство має право:

- надавати платні послуги населенню, іншим споживачам Богодухівської міської територіальної громади   та отримувати плату за них в установленому чинним законодавством України порядку;

- придбати матеріальні цінності для здійснення виробничої діяльності, самостійно планувати, організовувати і здійснювати свою Статутну діяльність;

- користуватися пільгами, які з чинним законодавством України надані комунальним підприємствам, самостійно укладати договори (контракти) з юридичними та фізичними особами;

- обмежувати або припиняти роботу об’єктів централізованого питного водопостачання у разі виникнення необхідності оперативного реагування на погіршення якості води в джерелах питного водопостачання і неможливості доведення її до вимог державних стандартів з повідомленням про таке відключення та його причини органів місцевого самоврядування, місцевих органів виконавчої влади та органів державного санітарно-епідеміологічного нагляду;

- відключати споживачів-абонентів від мереж водопроводу в порядку визначеному чинним законодавством України у разі:

а) відсутності договору або ухиленні від укладання або продовження (переукладання) договору;

б) несплати або несвоєчасної оплати послуг водопостачання.

- видавати дозволи і технічні умови на підключення споживачів до систем централізованого питного водопостачання;

5.2. Підприємство зобов’язане:

- надавати послуги з водопостачання населенню та іншим споживачам територіальної громади;

- вести свою господарську діяльність відповідно до діючого законодавства України, рішень Власника та цього Статуту;

- забезпечувати для працівників Підприємства належні та безпечні умови праці;

- забезпечувати своєчасну сплату податкових та інших обов’язкових платежів, відповідно до чинного законодавства України;

- забезпечувати своєчасне введення в експлуатацію придбаних основних засобів;

- виробництво та постачання споживачам питної води відповідно до умов договору;

- впровадження новітніх технологій питної води, ресурсозберігаючих технологій та обладнання;

- участь у фінансуванні реконструкції та розвитку об’єктів централізованого питного водопостачання, оснащення їх засобами обліку та регулювання споживання води;

- відшкодування збитків, завданих юридичним і фізичним особам в наслідок порушення вимог законодавства у сфері питної води та питного водопостачання, що сталося з їх вини;

- вжиття заходів щодо забезпечення населення питною водою у випадках порушень функціювання централізованих систем водопостачання (аварійні ситуації), відповідно до плану оперативних дій із забезпеченням споживачів питною водою у населених пунктах.

 

VI. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ.

 

6.1. До виключної компетенції Власника відноситься:

- затвердження Статуту Підприємства, внесення до нього змін, доповнень;

- прийняття рішення про припинення діяльності Підприємства;

- вилучення, застава, відчуження основних засобів Підприємства;

- надання згоди про вступ Підприємства, як власника (учасника) до інших господарських товариств;

- визначення основних напрямків діяльності, затвердження планів та звітів про їх виконання, даних перевірки фінансово-господарської діяльності відповідними службами;

- призначення відповідних перевірок фінансової діяльності;

- затвердження умов та фонду оплати праці Підприємства;

- погодження в установленому законодавством порядку дозволів на здачу в оренду окремого індивідуально визначеного майна, закріпленого за Підприємством.

6.2. Керівництво Підприємством здійснює директор, який призначається на посаду  за поданням міського голови, рішенням сесії Богодухівської міської ради Харківської області, на контрактній основі.

Звільнення директора проводиться за подання міського голови виключно рішенням міської  ради.

6.3. Директор представляє Підприємство в його відносинах з іншими юридичними та фізичними особами, веде переговори та укладає угоди від імені Підприємства.

6.4. Директор діє на підставі контракту, укладеного з Богодухівською міською радою в особі Богодухівського міського голови та підзвітний Органу управління і організує виконання його рішень.

6.5. Директор у межах своєї компетенції:

- самостійно вирішує всі питання діяльності Підприємства;

- приймає рішення, формує адміністрацію Підприємства, видає накази, вказівки, затверджує: положення, посадові інструкції, акти та інші організаційно-розпорядчі документи Підприємства;

- Директор Підприємства обирає форми і системи оплати праці, встановлює працівникам конкретні розміри тарифних ставок, відрядних розцінок, посадових окладів, премій, винагород, надбавок і доплат в умовах передбачених колективним договором та у відповідності до чинного законодавства України.

- розпоряджається коштами та майном Підприємства відповідно до чинного Законодавства України. Підписує документи, договори або угоди майнового та кредитного характеру;

- зобов’язаний погоджувати з Власником або уповноваженим ним органом підписання договорів або угод майнового та кредитного характеру;

- без довіреності діє від імені Підприємства, представляє його інтереси у вітчизняних і іноземних підприємствах та організаціях, установах, судових органах державної влади і місцевого самоврядування;

- видає довіреності, відкриває в банківських установах рахунки;

- самостійно укладає контракти, договори, у тому числі трудові, інші правочинні, затверджує штатний розпис, видає накази, обов’язкові для всіх працівників Підприємства;

- приймає та звільняє працівників, вживає заходи заохочення і накладає дисциплінарні стягнення відповідно до Правил внутрішнього трудового розпорядку Підприємства;

- вчиняє будь-які інші дії, необхідні для здійснення господарської діяльності Підприємства, за винятком тих, що належать до виключної компетенції (Власника) або вимагають узгодження з ним в порядку, визначеному законодавством та цим Статутом;

- укладає колективний договір з трудовим колективом Підприємства, яким регулюються виробничі, трудові і соціальні відносини трудового колективу з адміністрацією Підприємства.

- несе персональну відповідальність за стан роботи і діяльність Підприємства.

 

VII. ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ І ЗВІТНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА.

 

7.1. Підприємство самостійно здійснює свою господарську діяльність на принципах господарського розрахунку, несе відповідальність за наслідки цієї діяльності перед Власником та уповноваженим ним органом, за виконання взятих на себе зобов’язань перед трудовим колективом і партнерами за укладеними договорами, перед бюджетом і банками відповідності до чинного законодавства.

7.2. Чистий прибуток Підприємства, який залишається після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат, залишається у повному його розпорядженні і спрямовується на придбання основних засобів, автотранспорту, поточний та капітальний ремонт будівель і споруд, виплату матеріальної допомоги, преміювання по результатам діяльності, удосконалення матеріально-технічної бази підприємства. Підприємство відраховує частину чистого прибутку (доходу) до бюджету у визначеному порядку та на підставі і у розмірі, встановленому Власник.

7.3. Основним узагальнюючим показником фінансових результатів господарської діяльності Підприємства є прибуток.

         7.4. Прибуток Підприємства, що залишається після покриття матеріальних витрат, витрат на оплату праці, сплату відсотків за кредитами банків, податків і інших обов’язкових платежів, після перерахування до місцевого бюджету частки, визначеної Власником, залишається в розпорядженні Підприємства.

7.5. Підприємство реалізує свою продукцію, роботи, послуги, відходи виробництва за цінами і тарифами, встановленими самостійно, або на договірній основі, а у випадках, передбачених законодавством, за цінами та тарифами, відповідно до чинного законодавства України.

7.6. Мінімальна заробітна плата працівників не може бути нижче встановленого Кабінетом Міністрів України мінімального розміру заробітної плати та галузевої угоди.

7.7. Умови оплати праці та матеріального забезпечення директора — встановлюється контрактом та галузевою угодою.

7.8. Підприємство надає послуги з водопостачання за тарифами та нормами, затвердженими згідно чинного законодавства України.

7.9. Підприємство здійснює оперативний і бухгалтерський облік результатів своєї діяльності, веде статистичну звітність.

7.10. Порядок ведення бухгалтерського обліку і статистичної звітності визначається чинним законодавством.

7.11. Взаємовідносини між структурними підрозділами Підприємства визначаються згідно з його організаційною структурою.

7.12. Взаємовідносини Підприємства з органами місцевого самоврядування та їх  виконавчими органами здійснюються в межах та в порядку, визначених законодавством.

7.13. Відносини Підприємства з іншими підприємствами, установами, організаціями і громадянами в усіх сферах господарської діяльності здійснюються відповідно до чинного законодавства та (або) на основі договорів.

7.14. Директор та головний бухгалтер несуть персональну відповідальність за додержанням порядку ведення і достовірності обліку та статистичної звітності.

7.15. Підприємство здійснює зовнішньоекономічну діяльність за погодженням з Власником або уповноваженим органом згідно з  чинним законодавством України та відповідно до цього Статуту.

 

VIII. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН І ДОПОВНЕНЬ

ДО СТАТУТУ ПІДПРИЄМСТВА.

 

8.1. Пропозиції щодо внесення змін до статуту Підприємства можуть надходити від Власника і адміністрації Підприємства.

8.2. Власник затверджує зміни і доповнення до статуту. Затверджені зміни до статуту підлягають державній реєстрації у встановленому порядку.

 

X. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА.

 

9.1. Припинення діяльності Підприємства здійснюється шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації.

9.2. Реорганізація Підприємства здійснюється за рішенням Власника.

9.3. Ліквідація Підприємства здійснюється за рішенням Власника або суду у випадках, передбачених законодавством.

9.4. Ліквідація Підприємства проводиться призначеною Власником ліквідаційною комісією, а у випадках ліквідації Підприємства за рішенням суду — ліквідаційною комісією, призначеною цим органом. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження з керування справами Підприємства. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно Підприємства, виявляє його дебіторів і кредиторів і розраховується з ними, вживає заходів щодо сплати боргів Підприємства третіми особами, складає ліквідаційний баланс і подає його Власнику або суду.

9.5. В разі банкрутства Підприємства, його ліквідація проводиться згідно з Законом України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”.

9.6. Ліквідація Підприємства вважається завершеною, а Підприємство припиняє свою діяльність з моменту виключення його з Єдиного державного реєстру України.

9.7. Ліквідаційна комісія відповідає за збитки, заподіяні Власнику, а також третім особам, у випадках порушення законодавства при ліквідації Підприємства.

9.8. При реорганізації і ліквідації Підприємства, вивільненим  працівникам гарантується дотримання їх прав та інтересів відповідно до трудового законодавства України.

 

 

Секретар міської ради                                                                                Рамаз ГАМБАРАШВІЛІ

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь